توضیحات کامل :

نقشه برداری چیست ؟

 


نقشه برداری علمی است كه ریاضیات عملی را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و بوسیلة آن قطعاتی از سطح زمین را با كلیة عوارض آن در روی صفحة افقی نمایش می دهد

به طور كلی نقشه برداری را می توان علم تهیه و پیاده كردن نقشه دانست. ولی به دلیل گستردگی زیاد این علم در دنیا، تعریف بالا را نمی توان جامع دانست. كنترل كارهای اجرایی و تعیین میزان نشست ساختمانها در عملیات ساختمانی و مونتاژ واحدهای تولیدی و صنعتی، طرحهای مربوط به تسطیح اراضی در شهرسازی و كشاورزی، كنترل دائمی انحراف سدها از نظر فشار آب در تأسیسات آبی، انتقال نقاط و امتدادها در معادن و راههای زیر زمینی، بررسی تغییرات پوستة زمین در زمین شناسی، تعیین میزان عمق آب و تهیة نقشه های دریانوردی در كشتیرانی و بندرسازی، تهیة نقشة ابنیه و آثار تاریخی در باستانشناسی، پیكره های دیگری از دامنة فعالیتهای نقشه برداری را تشكیل می دهد

به غیراز ریاضی و فیزیك كه مبنای مبحثهای مختلف نقشه برداری است رشته های دیگری از علوم و فنون هستند كه به طور مستقیم در كار تهیة نقشه دخالت دارند، روی این اصل نقشه برداری را به دو مفهوم اصلی و جداگانه تعریف می كنند مفهوم عام و مفهوم خاص

مفهوم عام آن عبارت از جمیع علوم و فنونی است كه در چاپ و تهیة نقشه دخالت دارند كه در برابر كلمة كارتوگرافی استفاده می شود

مفهوم خاص نقشه برداری عبارت از یك سلسله اندازه گیریهای طولی (افقی و عمودی) و زاویه ای و انجام محاسباتی بر روی این اندازه گیریها و سرانجام ترسیم نتایج حاصله بر صفحة تصویر است.

 

نکات اجرایی ساختمان سازی

 

1.  برای اندازه گیری عملیات خاكی در متره و برآورد از واحد متر مكعب استفاده می شود.

2.  آجر خطائی ، آجری است كه در اندازهای  5×25×25  سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش كف حیاط و غیره بكار می رفت.

3.چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد كه در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم.

4.  هرگاه ابتدا و انتهای یك دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود.

5. در ساختمانهای مسكونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین  30  تا  50  سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند كه نام این دیوار كرسی چینی است.

6.  قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در كارهای معماری سنتی استفاده می شود.

7. حداقل ارتفاع سرگیر در پله  2  متر می باشد.

8.  ویژگیهای سقف چوبی :الف)قبلا عمل كلافكشی روی دیوار انجام می گیرد ب)عمل تراز كردن سقف در كلاف گذاری انجام می شود ج)فاصله دو تیر از  50  سانتیمتر تجاوز نمی كند د)تیرها حتی الامكان هم قطر هستند.

9.  گچ بلانشه كندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.

10.  به سیمان سفید رنگ معدنی اكسید كرم اضافه می كنند تا سیمان سبز به دست آید.

11.  سنگ جگری رنگ كه سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است.

12. دستگاه كمپكتور ، دستگاهی است كه فقط سطوح را ویبره می كند ، زیر كار را آماده و سطح را زیر سازی می كند.

13.  عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان  48  ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.

14.زمانی كه خاك (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن كمتر از یك كیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.

15.قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود  30  تا  35  سانتیمتر می باشد.

16.حدود درجه حرارت ذوب شدن خاك آجر نسوز  1600  درجه می باشد.

17.نام آجری كه از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.

18.نام دیوارهای جداكننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.

19.عمل برداشتن خاك كف اطاق و ریختن و كوبیدن سنگ شكسته بجای آن را بلوكاژ می گویند.

20. مین غیر قابل تراكم هوموسی نامیده می شود.

21.عمق پی های خارجی یك ساختمان در مناطق باران خیز حداقل  50  سانتیمتر است.