توضیحات کامل :

نكات اجرائی ساختمان سازی نازک کارینكات اجرائی ساختمان سازی (نازك كاری )

قیر وگونی

اگر خاكهای مجاور دیوارهای زیرزمین مرطوب باشد روی ماسه سیمان را سه قشر قیر وگونی می كشند .در این محل بیشتر از قیر 70×60 استفاده می نمایند.در موقع قیر و گونی كردن باید دقت شود كه به هیچ وجه منفذ یا سوراخی خالی نموده ودر همه لایه ها قیر ،كلیه سطح را بپوشاند وبهتر است در همین مرحله قیر وگونی تا روی كرسی چینی دیوار زیرزمین یكسره پیدا كند در كلیه مراحل باید به وسیله قیر وكلیه سطح دیوار پوشانیده شده  باشد اگر خاك اطراف زیاد مرطوب نباشد یك لایه قیر وگونی كافی است (دو قشر و یك لایه گونی)

لایه های مختلف دیوار اتاقها :

 1- دیوار سازی(آجر كاری با آجر سفالی و ملات ماسه سیمان)  2- شمشه گیری   3- گچ و خاك   4- سفید كار كشته كشی   5- سنگ قرنیز

شمشه گیری

پس از دیوار چینی با توجه اینكه دیوارهای خالی را به صورت سفالی (آجر چینی با آجر سفالی بدون شمشه ملات )می چینند ودقت این نوع دیوار چینی از لحاظ شاقول بودن و تراز بودن زیاد است .به وسیله شمشه گیری دیوار را در سطح قرار می دهند و یا به اصطلاح  كارگری دیوار را در یك باد قرار میدهند وآن بدینگونه است كه ابتدا با چشم بلند ترین نقطه دیوار را معین می كنند (البته در سطح نما )و با گچ وماله نقطه صافی را در آن محل ایجاد می نمایند وبعد این نقطه را با شاقول به پایین منتقل كرده وسطحی كوچكی نیز هم باد آن با گچ و خاك پایین دیوار ایجاد می نمایند آنگاه در گوشه دیگر دیوار نقطه را انتخاب كرده وباز با گچ وخاك نقطه صافی را درآن  ایجاد  می نمایند.

حال سه نقطه داریم كه طبق اصول هندسی در آن می توان سطحی ومرور داد و حال به وسیله ریسمان كه بین دو نقطه می كشند به فاصله یك متر و به یك متر زیر ریسمان نقاطی با گچ وخاك وماله ایجاد كرده به طوری كه كلیه این نقاط هم باد ریسمان باشد بعد به وسیله شاقول این نقاط را  به پایین دیوار منتقل می كنند آنگاه شمشه صافی را انتخاب كرده و به دو نقطه هم سطح و در امتداد یك شاقول متكی می نمایند و با گچ وخاك پشت آن را پر نموده و بدین وسیله روی دیوار خطی به پهنای ، چند سانتیمتر و به طول دیوار ایجاد می نمایند واین عمل را هر یك متر و به یك متر ویا قدری كمتر تكرارمی كنند. به این كار شمشه گیری می گویند و آنگاه بین این خطوط را با گچ وخاك پر كرده و بدین وسیله گچ و خاك كردن اطاق را تكمیل می نمایند .در مورد سیمان كاری هم همین كار را انجام میدهند ولی به جای گچ وخاك از ملات ماسه سیمان استفاده می نمایند .

گچ وخاك 

خاك رس را الك كرده وبا گچ مخلوط می نمایند. نسبت این مخلوط در اصطلاح بنائی به قدرت گچ ویا زود گیری آن بستگی دارد .هر قدر گچ زود گیر تر باشد به خاك بیشتری نیاز دارد ومعمولا نسبت تقریبی این مخلوط پنجاه در صد می باشد . پس از مخلوط نمودن گچ وخاك، در ظرفهای كوچكی كه به آن استامبولی می گویند قدری