توضیحات کامل :

تحقیق درباره شغل مهندس مکانیک


فهرست مطالب

 

وظایف مهندس مکانیک... 6

دانش و مهارت مورد نیاز مهندس مکانیک... 7

تحصیلات و آموزش های تخصصی مهندس مکانیک... 9

بازار کار و درآمد مهندس مکانیک... 10

شخصیت های مناسب مهندس مکانیک و افراد مشهور در این شغل.. 13