توضیحات کامل :

نگهداری راهها ی آسفالته


مقدمه

 اصولا  نقهداری راه  از جمله مهمترین وظایف هرواحد راهداری است  واز طرف دیقر  بودجه  نقهداری  راهها معمو لا محدود و مختصر می باشد و این مستلزم اّ نست  كه با حداقل مخارج عملیات  نقهداری راه انجام قیرد.

همان طور ی كه  می دانیم عوامل متعددی ىر عمر اّسفالت موثر است واز طرف دیقر  هر راهی شون از منطقه  خاصی عبور می كند لا جرم نوع خاك ,ترافیك,میزان بارندقی ونوع ترافیك این مناطق با یكدیقر  متفاوت  است و اینها بهترین دلیل بیدایش  معایب و نقایص متفاوت د  رطولهای  مختلف یك راه میباشد  كه از      -مناطق مختلف عبور می نماید  وبا وجود   این تفاوتها معذالك  برای هر نوع  نقص و یا عیبی  كه در سطح  راه اّسفالته هویدا می شود روش خاصی جهت نقهداری و مرمت اّوجود دارد.

انواع  نقایص و معا یب راههای  اّسفالته

بی شبه  تمامی راههای اّسفالته احتیاج به مرمت و نقهداری دائم دارند زیرا كه تنشهای وارده  بسطح  راه كه  در ابتدا سبب  بیدایش  نقایص ومعایب جزئی در اسفالت می شود بتدریج توسعه یافته وتبدیل به نقایص بزقتری شده به راه صدمات ولطمات سنقینی وارد می كنند این تنش خا در اثر ترافیك یا تغییر درجه حرارت ویا نفوذ رطوبت به راه وارد می شود باعث می شوند كه در راه عوارضی نظیر ترك , شاله , نشست و غیره بد یدار قردد.

بی تردید شناسائی بموقع  این عوارض در سطح راههای  اّسفالته و اقدام به مرمت  اّنها از جمله مهمترین وظایف هر واحد نقهداری راه بوده ز یرا كه تركها و سایر عوارض  راههای  اّسفالته در ابتدا جزئی وغیر قابل توجه  می باشند و شنانكه  فی الفور مرمت نشوند سریعا توسعه بیدا نموده و صدمات زیادی  به راه وارد می نمایند به همین دلیل است كه بایستی راههای اّسفالته مرتبا به توسط متخصصین ذیصلاح  مورد برسی  دقیق قرار قیرند تا شنانشه  نیازی به مرمت دارند بلافاصله  اقدام لازم  در جهت ترمیم  اّنها بعمل اّید .

نظر به اینكه تركها و انواع دیقر عوارض راههای  اّسفالته د ر ابتدا بسیار  جزئی می باشد  كه از داخل اتومبیل غیر قابل  رویت و تشخیص بوده  كه لاجرم  برای شناسائی این   عوارض بایستی بطور بیاده  در سطح  راه قدم زد و نسبت به شناسائی  عوارض مختلف  اقدام نمود با توجه به مطالب یبش قفته  در این قسمتانواع  عوارض سطوح اّسفالته و نیز نحوه  مرمت  اّنها بشرح زیر  مورد بررسی قرار می قیرند .

تركهای راه اّسفالته

تغیر شكل راه اّسفالته

اضمحلال راه اّسفالته

انواع تركهای راههای اّسفالته

درسطوح اسفا لته بصور مختلف ترك عارض می شود بیدایش این تركها در واقع علل و ریشه های مختلف دارد كه قبل از هرقونه اقدامی بایستی علت ویا عللی كه سبب بیدایش ترك در سطح راه شده است شناخت  وسبس  اقدام  به مرمت اّن      نمود بهمین علت تركهای سطوح اسفالته به تفكیك مورد بررسی قرار می قیرند

انواع تركهای شناخته شده سطوح اسفالته بشرح زیر می باشند.

تركهای بوست سوسماری

تركهای تیغه ای