توضیحات کامل :

بررسی هنر و معماری قرن بیستممعماری :

مجموعة مشكی (Le Corbusier) : معماری فرانسوی كه دستگاه هایی را برای زندگی ساخت كه با توجه به نیازهای افراد مورد نظر طراحی شده است.

ـ احساس می كرد كه معماری باید به صورت ماهیت مستقل طراحی شود به گونه ای كه به هیچ گونه محیط دیگری مربوط نباشد.

Villa savoye ، 30 1928 ، فرانسه :

ـ خانة سبك بین المللی كه به هیچ محل منفرد دیگر مربوط نمی شود.

ـ به گونه ای ایجاد شده است كه به طور انبوه تولید شود.

ـ برای نیازهای كاركنان طراحی شده است.

جنبه های زیبایی شناختی جدیدی را منعكس می كند كه باهوس تأسیس كرده بود. یك سبك جامع كه به هیچ فرهنگ دیگری مربوط نمی شود و به صورت مربوط می شود. قطعاتی از چنین معماری برای ساخت نسبتاً ارزان هستند و مواد به صورت انبوه تولید می شود. مستطیل توسط هنرمندان دی استجیل به عنوان شكل ایده آل در نظر گرفته می شود.

فرانك لویدرایت :

معتقد بود كه معماری باید دارای مكان ویژه باشد.

ـ فكر می كرد كه معماری باید پیرامون را منعكس كند.

آبشار ، 1936 ، Bear Run ، پنسیلوانیا

ـ به وی‍ژه برای محیط پیرامون طراحی شده است. ـ بی نظیر است و نمی توان در جای دیگر دوباره آنرا به وجود آورد. ـ از برخی مواد استفاده كرده است كه از آن محیط گرفته شده است یعنی سنگ معدن سنگ در ساختار خانه و چوب درختان نزدیك.

از بین مدرسه های طراحی مربوط یا شاخص قرن بیستم. زیبا شناختی تحت تأثیر قرار داشت و از تكنیكها و مواد به كار رفته به ویژه در تولید و ساخت مشتق شده بود. [آلمان ، مدرسة معماری یافته شده توسط والترگروپیس: Bau ، ساختار ، معماری از دورة آلمان برجسته ، از بیان كردن تا سكونت داشتن ، اقامت گزیدن + مساعد بودن ، منزل (از دورۀ متوسط آلمان برجسته ، آلمان برجستۀ قدیمی].

با هوس ، مدرسۀ هنر و معماری در آلمان ، باهوس ، آموزش هنری را از طریق تركیب آموزش هنرهای محض با مطالعۀ حرفه ها منقلب ساخت. این مدرسه با این تصور ساخته شده بود كه این طراحی صرفاً جامعه را منعكس نمی كند بلكه در واقع به بهبود آن كمك می كند. باهوس در ویه مار در سال 1919 تأسیس شد و توسط والترگروپیس به همراه دانشكده ای اداره گردید كه شامل پاول كِلی ، لیونل فین اینگر ، واسیلی كندیسكی ، لاسلومولی ـ نگی و مارسل برواِر بود. برنامۀ آموزشی شامل مهارت ، عملكردی در هر زمینه به همراه تمركز روی مشكلات صنعتی تولید انبوه می شد. سبك باهوس با توجه به اقتصاد روش توصیف می شود كه دارای شكل هندسی مشخص و طراحی است كه با توجه به ماهیت مواد به كار رفته در نظر گرفته می شود. اصول مدرسه باعث تضادهای مهمی از سیاستمداران راست گرا و اكادمی ها شده است.

در سال 1925 باهوس به فضای مهم تر دِسو انتقال یافت در حالی كه گروپیس ساختمانهای وی‍ژه ای را برای استقرار نهادهای متنوع طراحی كرده بود. گروپیس در سال 1928 دوباره طراحی شد و ریاست آن توسط    هاناس میِِِر كه به نوبۀ خود در سال 1930 توسط لودویگ میس وان دِررو جایگزین شد ادامه یافت . در تابستان 1932 تناقض در مدرسه تاحدی افزایش یافت كه شهر دِسو حمایت خود را منحل كرد. سپس این مدرسه به برلین انتقال یافت و در آنجا دانشكده تلاش كرد تا نظریه های خود را انجام دهد امّا در سال 1933 دولت نازی این مدرسه را به طور كلی بست. عقیده های باهوس طرحهایی را در معماری ، اثاثیه ، پدید آوردن و چاپ   در بر می گرفت كه تا آن زمان در بین آنها ادعاهای گسترده ای در بسیاری از بخشهای جهان و بویژه ایالات متحدۀ آمریكا وجود داشت. گروپیس به تنهایی به ایالات متحدۀ آمریكا رفت و در هاروارد تدریس كرد و تأثیر قابل ملاحظه ای را تجربه نمود. انجمن شیكاگو در طراحی كه توسط مولی ـ نگی تأسیس شده بود به طور كامل دربارۀ برنامۀ آموزشی باهوس بود.

باهاوس : مدرسۀ آلمانی هنرهای كاربردی در اوایل قرن بیستم ، هدف آن عبارت بود از هدایت كار افراد در معماری ، تكنولوژی مدرن و مجموعه هنرهای تزئینی برای یادگیری از یكدیگر . این مدرسه سبكی را توسعه داد كه نادر ، عملكردی و هندسی بود . طرحهای باهوس برای ساختمانها ، صندلی ها ، قوری و بسیاری از سایر اشیاء امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است امّا به طور كلی وقتی كه مدرسه فعال بود مشهور نبود. باهوس توسط نازیس بسته شد امّا اعضای آن از جمله والترگروپیس آموزش خود را در سراسر جهان گسترش دادند . واژۀ باهوس دارای یك معناست :

معنا # 1 : نوعی سبك آلمانی از معماری كه توسط والتر در سال 1918 آغاز شد.

باهاوس استفادۀ جایگزین : همچنین یك نوار صخره ای به نام باهوس وجود دارد.

باهاوس در سال 1993: باهوس اصطلاح متداولی است برای باهوس Staatliches  و هنر و مدرسۀ معماری در آلمان كه از سال 1919 تا 1933 به وجود آمد و به منظور رویكردی بود كه توسعه داده و آموزش داده شده بود. متداول ترین نام آن مربوط می شود به فعل آلمانی «ساختن» عبارت است از خانۀ معماری . سبك باهوس یكی از بیشترین جریانهای مؤثر در معماری مدرنیسم می باشد.