توضیحات کامل :

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح ک شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به شیوه نمونه‌گیری دردسترس بر روی 216 نفر اطلاعات لازم گردآوری و نتیجه با نرم‌افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و عملکرد کارکنان (457/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین درستکاری و عملکرد کارکنان (383/0=r)، بین مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان (406/0=r)، بین دلسوزی و عملکرد کارکنان (451/0=r)، بین گذشت و عملکرد کارکنان (451/0=r)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع هوش اخلاقی نقش مثبت و معنی‌داری در عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارد.

 

  واژه کلیدی: هوش، هوش اخلاقی، عملکرد، کارکنان.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده 1

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

 

1-1- مقدمه. 3

 

1-2- بیان مساله. 4

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

 

1-4- هدف های پژوهش... 6

 

1-4-1- هدف اصلی.. 6

 

1-4-2- هدف های فرعی.. 6

 

1-5- پرسش ها 6

 

1-5-1- پرسش اصلی.. 6

 

1-5-2- پرسش های فرعی.. 7

 

1-6- فرضیه ها 7

 

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

 

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7

 

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

 

1-7-1- تعریف مفهومی.. 7

 

1-7-2- تعریف عملیاتی.. 8

 

1-10- مدل پژوهش... 9

 

1-11- قلمرو پژوهش... 9

 

1-11-1- قلمرو موضوعی.. 9

 

1-11-2- قلمرو زمانی.. 9

 

1-11-3- قلمرو مکانی.. 9

 

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش... 10

 

2-1- بخش اول: هوش اخلاقی.. 11

 

2-1-1- مقدمه. 11

 

2-1-2- تعریف هوش... 11

 

2-1-3- انواع هوش... 12

 

2-1-3-1- هوش شناختی.. 12

 

2-1-3-2- هوش مصنوعی.. 14

 

2-1-3-3- هوش معنوی.. 14

 

2-1-3-4- هوش اخلاقی.. 15

 

2-1-4- اصول هوش اخلاقی در مدیریت.. 16

 

2-1-5- عناصر هوش اخلاقی.. 16

 

2-1-6- نقش هوش اخلاقی در موفقیت فردی و سازمانی.. 17

 

2-1-7- تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملكرد و موفقیت سازمان. 18

 

2-2- بخش دوم: عملکرد. 21

 

2-2-1- مقدمه. 21

 

2-2-2- مفهوم و تعاریف عملکرد. 21

 

2-2-3- عوامل عملکردی.. 23

 

2-2-3-1- عوامل رفتاری.. 23

 

2-2-3-2- عوامل فرایندی.. 24

 

2-2-4- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. 24

 

2-2-5- سیستم عملکرد فردی.. 26

 

2-2-6- عملکرد سازمانی.. 27

 

2-2-7- سیستم عملکرد کارکنان. 28

 

2-2-7-1- باز، متناسب، و هدفمند: 28

 

2-2-7-2- براساس توانایی.. 28

 

2-2-7-3- روندی دایمی.. 29

 

2-2-8-- برنامه ریزی عملکرد. 30

 

2-2-9- عوامل مؤثر بر عملكرد. 30

 

2-2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان. 32

 

2-2-10-1- مفهوم ارزشیابی عملكرد. 34

 

2-2-10-2- اهداف ارزشیابی عملكرد. 36

 

2-2-10-3- رویكردها و روشهای ارزشیابی عملكرد. 37

 

2-2-10-4- روشهای ارزشیابی عملكرد. 39

 

2-3- پیشینه پژوهش... 42

 

2-3-1- پیشینه داخلی.. 42

 

2-3-2- بخش سوم: پیشینه خارجی.. 44

 

 

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش... 45

 

3-1- مقدمه. 46

 

3-2- روش پژوهش... 46

 

3-3- جامعه آماری.. 46

 

3-4- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 46

 

3-5- روش گردآوری داده ها 47

 

3-6- ابزار گردآوری داده ها 47

 

3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 47

 

3-7-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش... 48

 

3-7-2 پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) 48

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 49

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

 

4-1- مقدمه. 51

 

4-2- یافته های توصیفی پژوهش... 51

 

4-3- نتایج آماره های دو متغیره 83

 

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 83

 

4-3-2- هوش اخلاقی و عملكرد. 84

 

4-3-3- درستكاری و عملكرد. 85

 

4-3-4- مسئولیت پذیری و نحوه عملكرد. 86

 

4-3-5- دلسوزی و نحوه عملكرد. 87

 

4-3-5- گذشت و نحوه عملكرد. 88

 

4-4- نتایج آماره های چند متغیره 89

 

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 93

 

5-1- مقدمه. 94

 

5-2- خلاصه پژوهش... 94

 

5-3- یافته‌های توصیفی.. 94

 

5-4- یافته‌های استنباطی، بحث و نتیجه‌گیری.. 95

 

5-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی.. 97

 

5-6- پیشنهادهای تحقیق. 98

 

5- 6-1- پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش... 98

 

5-6-2- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 99

 

5-6-3- محدودیت‌های پژوهش... 99

 

منابع. 99

 

 فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ). 48

 

جدول (4-1) آماره های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

 

جدول (4-2) آماره های مربوط به سن پاسخگویان. 52

 

جدول (4-3) آماره های توصیفی مربوط به وضعبت تأهل پاسخگویان. 52

 

جدول (4-4) آماره های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. 53

 

جدول (4-4) آماره های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان. 54

 

جدول (4-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

 

جدول (4-6) بیان اصول. 56

 

جدول (4-7) گفتن حقیقت... 56

 

جدول (4-8) مخالفت... 57

 

جدول (4-9) موافقت... 57

 

جدول (4-10) اعتراف به اشتباه 58

 

جدول (4-11) پذیرش شكست... 58

 

جدول (4-12) كمك به دیگران. 59

 

جدول (4-13) ارادت خالصانه. 59

 

جدول (4-14) استفاده از اشتباهات... 60

 

جدول (4-15) بخشیدن. 60

 

جدول (4-16) ارزیابی اگاهانه. 61

 

جدول (4-17) اعتماد. 61

 

جدول (4-18) اعتراض به اشتباه رییس.... 62

 

جدول (4-19) خوش‌قولی.. 62

 

جدول (4-20) قبول مسئولیت... 63

 

جدول (4-22) پیامدهای اشتباهات... 63

 

جدول (4-23) كمك به دیگران. 64

 

جدول (4-24) علاقه بدون چشم داشت... 64

 

جدول (4-25) پافشاری به اشتباهاتم. 65

 

جدول (4-26) گذشت افراد. 65

 

جدول (4-27) مطابقت رفتار با باورها 66

 

جدول (4-28) درستكاری از دید همكاران. 66

 

جدول (4-29) گزارش كارهای غیر اخلاقی.. 67

 

جدول (4-30) مشورت با افراد ذی نفع.. 67

 

جدول (4-31) پذیرفتن پیامد تصمیم. 68

 

جدول (4-23) بهبود عملكرد. 68

 

جدول (4-33) توجه به نیازهای همكاران. 69

 

جدول (4-34) دلسوزبودن. 69

 

جدول (4-35) داشتن نگرش واقع بینانه. 70

 

جدول (4-36) قبول اشتباه دیگران. 70

 

جدول (4-37) سازگاری رفتار. 71

 

جدول (4-38) بازخوردها 71

 

جدول (4-39) دفاع از ارزشها 72

 

جدول (4-40) محرم راز. 72

 

جدول (4-41) مقصر دانستن دیگران. 73

 

جدول (4-42) ترغیب خطر پذیری.. 73

 

جدول (4-43) كمك به دیگران. 74

 

جدول (4-44) حمایت از دوستان. 74

 

جدول (4-45) بخشیدن خود. 75

 

جدول (4-46) اعتماد به دیگران. 75

 

جدول (4-47) انضباط.. 76

 

جدول (4-48) احساس مسئولیت... 76

 

جدول (4-49) كار صادقانه. 77

 

جدول (4-50) دلسوزی نسبت به كار. 77

 

جدول (4-51) پیگیر بودن. 78

 

جدول (4-52) جدی بودن در كار. 78

 

جدول (4-53) برخورد محترمانه با ارباب رجوع. 79

 

جدول (4-54) فداكاری.. 79

 

جدول (4-55) افزایش معلومات... 80

 

جدول (4-56) پذیرش اشتباهات... 80

 

جدول (4-57) حفظ اسرار شغلی.. 81

 

جدول (4-58) رعایت حقوق دیگران. 81

 

جدول (4-59) انتقال اطلاعات شغلی.. 82

 

جدول (4-60) اجتناب از اتلاف وقت... 82

 

جدول (4-61) صرفه جویی.. 83

 

جدول (4-62) توضیع نرمال بودن داده ها 83

 

جدول (4-63) نتایج آزمون رابطه بین هوش اخلاقی افراد در محیط كاری و عملكردشان. 84

 

جدول (4-64) نتایج آزمون رابطه بین درستكاری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 85

 

جدول (4-65) نتایج آزمون رابطه بین مسئولیت پذیری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 86

 

جدول (4-66) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 87

 

جدول (4-67) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 88

 

جدول (4-68) آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان عملکرد. 91

 

جدول(4-69) تحلیل واریانس چند متغیره مبزان عملکرد. 92

 

جدول(4-70) آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی.. 92

 

 فهرست نمودار‌ها

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

نمودار (4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

 

نمودار (4-2) توزیع فراوانی رده سنی پاسخگویان. 52

 

نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 53

 

نمودار (4-4) وضعیت فرتوتنی تحصیلات پاسخ گویان. 53

 

نمودار (4-5) توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 54

 

نمودار (4-6) توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

 

نمودار (4-7) توزیع نرمال بودن باقیمانده های مدل. 90

 

نمودار (4-8) توزیع خطی روابط میان متغیر ها 90