توضیحات کامل :

پاورپوینت شناخت فضا

1- معرفی موقعیت فضا در حوزه فرادست با نقشه 
-تشریح دسترسی ها به فضا روی نقشه 
2- معرفی کالبد فضا 
- نقشه سه بعدی فضا برای معرفی موقعیت ارتفاعی (ایزومتریک کلی) 
معرفی جداره ( کلیات جداره شامل خط آسمان، خط پایه، تناسبات ،مصالح، رنگ ،بازشوها، 
معرفی کف فضا (نحوه تقسیم کف+ مصالح و رنگ ) 
معرفی عناصر مستقر در فضا به صورت نقشه ( و عکس ازجزئیات عناصر) 
3-معرفی فعالیتها با نقشه و معرفی جزئیات رفتارها با عکس همراه با مکان دقیق وقوع رفتار روی نقشه 
4-معرفی کیفیتهای فضائی به صورت عکس 
- کیفیتهای عناصر(تنش، شدت و...) 
-کیفیتهای کلی رابطه بین عناصر(تعادل و تناسب و...) 
کیفیتهای رابطه بین یک عنصر با بقیه عناصر(تاکید ،مزیت ...)