توضیحات کامل :
 طرح تفضیلی شهر بابل

بررسی امكانات مالی، فنی، اجرایی شهرداری شهر بابل

بررسی نظرات شهرداری، شورای شهر، دیگر نهادهای محلی و مردم

محدوده مطالعاتی طرح تفصیلی و اولویت‌بندی اجرای طرح 

ضوابط و مقررات حریم گنجینه بابل

تهیه طرحها و برنامه‌های عمرانی

....و