توضیحات کامل :

بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382. 2

 

چکیده 3

مقدمه: 6

بحث و نتیجهگیری: 15

منابع. 17