توضیحات کامل :

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع انسانی

 

مقدمه : 2

تعریف موضوع : 3

هدف و علت انتخاب موضوع : 4

اهمیت موضوع : 6

قلمرو تحقیق : 8

قلمرو موضوع تحقیق : 9

فرضیات تحقیق : 10

فرضیات اصلی : 10

فرضیات فرعی : 10

پیشینه تحقیق : 11

طرح تحقیق تحت عنوان : 11

تعریف واژگان كلیدی : 11

مالیات بر ارزش افزوده : 11

اثر بخش : 12

مدیریت دانش : 12

روش انجام تحقیق : 12

مقدمه : 12

روش تحقیق : 13

جامعه آماری تحقیق : 14

حجم نمونه و روش نمونه گیری : 15

روش جمع آوری اطلاعات : 17

روش میدانی. 18

3. شبكه جهانی اینترنت : 18

مبانی بین فرضیات : 19

فرضیات تحقیق : 20

فرضیات فرعی : 20

پرسشنامه تحقق نیز خود شامل دو دسته سوالات : 21

سوالات جهتی : 21

پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات : 23

روش آمار استنباطی (تحلیلی) 24