توضیحات کامل :

بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران

 

"مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی. 2

عنوان فارسی: بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران  2

عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی و اهداف رفاه اجتماعی:بررسی و نقد نظریه ها 4

عنوان فارسی: سنجش سرمایه اجتماعی. 5

کلید واژه: 5

چكیده: 5

عنوان فارسی: نقش سرمایه اجتماعی در برنامه ریزی برای رفاه اجتماعات محلی. 6

عنوان فارسی: رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی از منظر نهادگرایی. 8

عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی و مقتدر سازی.. 10

عنوان فارسی: بررسی نقش رسانه ها در تقویت سرمایه های اجتماعی. 11

عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در جامعه ایرانی. 13

عنوان فارسی: بررسی و ارزیابی جایگاه و كاركرد اجتماعی سازمانهای غیر دولتی در نظام اجتماعی ایران  15

عنوان فارسی: تحلیل نظری سرمایه اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی. 17

عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی و سلامت.. 19