توضیحات کامل :

بررسی پایداری تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تقسیم سودبهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تقسیم سوداز طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها، بدهی بلند مدت به کل دارائیها،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .   

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: ‌ح

كلیات تحقیق.. ‌ح

مقدمه : 1

بیان مسئله. 3

اهمیت موضوع تحقیق.. 5

اهداف تحقیق.. 6

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع. 7

فرضیه های تحقیق : 8

قلمرو تحقیق: 8

جامعه آماری : 9

روش تحقیق : 10

روش جمع آوری اطلاعات : 10

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 11

ساختار كلی تحقیق : 11

تعریف واژه ها : 11

فصل دوم: 14

مبانی نظری تحقیق.. 14

مفهوم بورس.... 15

وظایف بورس.... 15

فواید بورس برای سرمایه گذاران.. 19

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام. 24

نقش حرفه حسابرسی در جامعه. 25

1-مدل شبه قضایی.. 26

3- نظریه مباشرت و نظارت... 27

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی.. 28

تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها 30

اطلاعات حسابداری و قیمت سهام. 31

ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار كامل.. 32

ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص.... 33

تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام. 35

پیشینه پژوهش.... 37

محتوای اطلاعاتی.. 40

تحقیقات انجام شده در داخل  ایران.. 44

فصل سوم : 46

روش تحقیق.. 46

مقدمه : 47

فرضیه های تحقیق : 47

جامعه آماری : 49

نمونه آماری : 49

قلمرو تحقیق: 59

روش جمع آوری اطلاعات : 60

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق : 60

فصل چهارم : 61

نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق.. 61

مقدمه : 62

آزمون فرضیه ها : 62

فصل پنجم.. 71

نتیجه گیری و پیشنهادات... 71

مقدمه : 72

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق : 72

نتیجه گیری کلی : 74

پیشنهادات تحقیق : 76

پیشنهادات آتی : 77

محدودیتهای تحقیق : 78

منابع و ماخذ: 79