توضیحات کامل :

بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین و توسعه و عوامل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ، نظام آموزش و پرورش آن است . در باب قضاوت کارآیی این نظام می توان از پیشرفت تحصیلی با مفهوم موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی یاد کرد . در کل تحلیل و بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که کارآیی درونی این نظام را بهبود بخشیده و متعاقباً زمینه های توسعه همه جانبه را فراهم سازد .

در بین دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ، دوره متوسطه به سبب وضع زیستی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان و همچنین به جهت تاثیر گذاری تصمیمات این دوره سنی در تمام عرصه های زندگی به عنوان محوریت موضوع انتخاب شده است . با مروری بر پیشینیه پیشرفت تحصیلی این دوره می بینیم که پیشرفت تحصیلی نتیجه تاثیر یک عامل نیست . چنانچه ویژگی های فردی دانش آموز (هوش عمومی و هیجانی ، شیوه های یادگیری ، خود کارآمد بودن و سلامت روانی و ...) خاستگاه اجتماعی دانش آموز ( محیط روانی خانواده ، وضعیت فرهنگی و اقتصادی آن ... ) و ساختار آموزشی ( ساختار کلاس ، انتظارات معلم ، شیوه تدریس و امکانات آن و ... ) از جمله موارد اساسی در این زمینه به شمار می رود بنا به این اقوال  امید حرکت ما نمایاندن رابطه جو عاطفی خانواده با افت تحصیلی دانش آموزان می باشد ،شاید بتوانیم به تاثیرات جو خانواده و رابطه آن بر افت تحصیلی پی ببریم.

فهرست مطالب

 

 فصل اول طرح تحقیق... 5

مقدمه.. 5

بیان مسئله.. 6

اهمیت وضرورت پژوهش...... 8

اهداف تحقیق... 9

هدف کلی... 9

فرضیه های تحقیق... 10

تعاریف و اصطلاحات.... 10

فصل دوم.. 11

مبانی نظری و پیشینه پژوهش...... 11

فصل سوم.. 20

روش تحقیق... 20

جامعة،نمونه و روش نمونه گیری.... 21

ابزار گردآوری داده ها. 21

-پرسشنامه جو عاطفی خانواده(مقیاس شیوههای فرزندپروری). 21

شیوه اجرا 22

شیوه نمرهگذاری.... 22

روش آماری.... 24

فصل چهارم.. 25

محدودیت های پژوهش...... 25

پیشنهادات.... 26

منابع فارسی... 27

ضمایم....................................................................................................................................28