توضیحات کامل :

بررسی تاثیر نحوه حمل و نقل بر کنترل موجودی مواد

چکیده

امروزه مسئله کاهش صحیح هزینه ها در شرکتهای تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است.یکی از روشهای کاهش هزینه،برنامه ریزی درست جهت منابع مورد استفاده در سیستم است.برهمین اساس میزان موجودی مواد اولیه و همچنین هزینه های حمل و نقل این مواد تا انبار کارخانجات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.آنچه که اهمیت این موضوع را دوچندان میکند،هزینه های مازادی است که در هنگام بروز اختلال در جریان حمل ونقل خارجی بر سیستم تحمیل میگردد.

دراین تحقیق وجود ارتباط میان موجودی های مواد اولیه در شرکت ایران خودرو و بروز اختلال در جریان حمل ونقل و توزیع این موجودی ها مورد بررسی قرار گرفته است.تقسیم موجودی ها به دو موجودی داخلی و خارجی ازنکات قابل توجهی بود که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

طرح این موضوع که آیا وجود ارتباط میان موجودی شرکت ها و بروز اختلال در جریان حمل ونقل میتواند از عوامل کاهنده هزینه ها باشد یا خیر،موضوعی است که می باید به تفصیل به آن پرداخته شود. نتایج بدست آمده در فصل چهارم مؤید این موضوع است که تقسیم بندی موجودی ها کمک شایانی در برنامه ریزی های ثانویه خواهد نمود.

 

 فهرست مطالب

 

 فصل اول  ‌ی

کلیات تحقیق. ‌ی

تاریخچه مطالعاتی. 1

بیان مسئله. 1

اهمیت تحقیق. 2

فرضیات تحقیق. 3

اهداف تحقیق. 3

حدود مطالعاتی تحقیق. 3

قلمرو مکانی تحقیق. 3

قلمرو زمانی تحقیق. 3

تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 4

فصل دوم. 5

ادیبات تحقیق. 5

آغازی بر زنجیره تامین. 6

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین. 7

تعریف مدیریت زنجیره تامین. 8

طرح كلى یك زنجیره تامین. 10

نیاز به مدیریت زنجیره تامین. 10

فرآیندهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین. 11

1) مدیریت اطلاعات: 11

فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین. 12

سطوح زنجیره تامین. 13

نمودار1-2- سطوح متمایز زنجیره تامین (لندرمن، 2007، 64). 13

نقش اطلاعات در زنجیره تامین. 14

زنجیره تامین مجازی   14

طرح ریزی. 16

منبع یابی. 16

ساخت و تولید. 17

شكل 1-2 مدل مفهومی زنجیره تامین مجازی(گوناسكاران و ناگی، 2004، 585). 18

موارد استفاده فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین. 18

محرك های بكارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین. 19

نمودار 2-2 یك ساختار علت و معلولی و روابط فرضی میان آن ها (اورامو، 2005، 94). 19

مشكلات زنجیره تامین و منابع آن ها 20

راه حل های مشكلات زنجیره تامین. 21

 فنآورى اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین. 21

ارائه الگوی عرضه ناب و چابک برای کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تأمین. 22

عرضه های ناب و چابک.. 22

ارتباط عرضه های ناب و چابک.. 23

ساختار زنجیره عرضه و نقطه جدایش... 23

کمینه کردن عدم اطمینان برای بیشینه کردن قدرت رقابت.. 24

یکپارچگی عرضه های ناب و چابک از منظر اجرایی. 25

طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با رویکرد رقابت‌پذیری. 25

ناب‌سازی  26

زنجیره تأمین ناب.. 27

ویژگی‌های زنجیره تأمین در تولید ناب.. 27

 مولفه‌های زنجیره ناب.. 27

رقابت‌پذیری. 28

مدل الماس رقابت ملی پورتر 29

نقشه استراتژی. 30

پنج عملكرد براى مدیریت در برابر چالش هاى زنجیره تامین. 31

 معیارهای عملكرد 32

رقابت جدید. 33

از همكاری تا اشتراك مساعی. 33

یك چارچوب مفهومی. 34

نمودار 3-2: سه بعد زنجیره تامین. 35

نقش طراحی شبکه در زنجیره تامین. 35

فاکتورهای مختلفی بر تصمیمات طراحی شبکه تاثیرگذار هستند: 36

کانال های توزیع. 36

وظایف  کانال. 37

ساختار کانال. 37

عرض كانال. 37

طول کانال. 38

ادغام عمودی. 38

کانال های چند گانه. 39

رفتار کانال. 39

استرات‍‍‍‍ژی های رانشی  در مقابل استرات‍‍‍‍ژی های کششی. 39

سیستم های توزیع فیزیکی. 39

مفهوم هزینه کل. 40

مفهوم مرکز توزیع. 40

حمل و نقل. 40

ارسال کالا. 41

خدمات  حمل ونقل. 41

انبارداری  41

مدیریت موجودی کالا. 42

سیکل سفارش.. 42

گردش موجودی  کالا. 42

نقاط سفارش مجدد 42

مقدار سفارش اقتصادی. 42

سیستم های موجودی به موقع. 42

سیستم تولید به هنگام و نقش آن در زنجیره تامین. 43

روش تحقیق. 46

مدل تحقیق. 46

جامعه آماری. 47

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری. 47

روش جمع آوری اطلاعات.. 48

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 48

اعتبار و روایی پرسشنامه. 49

روش تجزیه و تحلیل داده ها 50

تجزیه و تحلیل داده ها 52

محاسبه امتیازهای عاملی بروزاختلالات درجریان حمل ونقل وتوزیع داخلی(outputin-a) 52

میزان اشتراک بین عامل ها و متغیرها: 53

تجزیه و تحلیل فرضیه ها 67

تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهشی. 69

نتیجه گیری نهایی بر اساس مجموع فاکتورها: 71

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهشی. 72

نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی. 77

فرضیه اول  پژوهشی. 77

فرضیه دوم  پژوهشی. 78

پیشنهادات.. 78

پیشنهاد به سازمان ها 78

پیشنهاد به محققان بعدی. 79

محدودیتهای تحقیق. 79

منابع فارسی: 80