توضیحات کامل :

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی معمان با موفقیت شغلی در مدارس ابتدایی

فرضیه های تحقیق

1. بین ویژگی شخصیتی معلمان با روشهای تشویق و تنبیه در آنها رابطه وجود دارد .

2. بین ویژگی شخصیتی معلمان با وضعیت تاهل در آنها رابطه وجود دارد .

3. بین ویژگی شخصیتی معلمان با وضعیت سکونت در آنها رابطه وجود دارد.

4. بین ویژگی شخصیتی معلمان با جنسیت در آنها رابطه وجود دارد .

ضرورت و اهمیت تحقیق

پیشرفت هر جامعه ای به چگونگی کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد . عملکرد تحصیلی دانش آموزان از موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان تربیتی را جلب کرده است . موضوع عملکرد تحصیلی و یادگیری دانش آموزان از مباحث مدرسه ای محققان را برآن داشته تا عوامل موثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان را شناسایی کنند در این راستا برخی محققان به بررسی و مشاهده ی تدریس و ویژگی های معلمان کارآمد اقدام کرده اند . شناخت دقیق نیروی انسانی شاغل در نظام آموزشی ، امری لازم برای برنامه ریزی در آموزش و پرورش است شناخت ویژگیها و تیپ های شخصیتی معلمان می تواند شرایط را جهت جذب و نگهداری آنها مناسب تر کند و از سوی دیگر سازمانهای آموزشی با اعمال گوناگون و مناسب با نوع ویژگیهای شخصیتی معلمان کارآیی و اثر بخشی آنها را افزایش می دهند و بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی همچون معلمی باید با شناخت کامل از نظر ویژگیهای شخصیتی همراه باشد . طبعی است عدم رعایت این مسائل موجب می شود که مسائل و مشکلات آموزشی و تحصیلی برای جوانان و نوجوانان به وجود آید . وقتی معلم ، نقش حرفه ای و تخصصی خود را ایفا نکند کودکان و نوجوانان ، یعنی آینده سازان جامعه ی اسلامی ما نمی توانند به حد مطلوب مهارتها و قابلیت های شخصی ، اجتماعی و اقتصادی نائل شوند و این خود موجب اختلالات شخصیتی ، نابهنجاری های اجتماعی و بروز مشکلات اقتصادی در جامعه خواهد شد و میزان آمادگی برای پذیرش ارزشهای نادرست را بالا می برد (دکتر احمدعلی فروغی ابری ، اردیبهشت 1372) .