توضیحات کامل :

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان

 

چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان است.نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 90 نفر از دانشجویان که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند نتایج در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان بدست آمد کیفیت زندگی و سبک دلبستگی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.یعنی با بالارفتن نمرات کیفیت زندگی نمرات سبک دلبستگی افزایش میابد .در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی ایمن در بین دانشجویان بدست آمد بین کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ایمن رابطه معناداری وجود دارد . نمره بتای آزمون نشان میدهد بین کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ایمن دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی دوسوگرا در بین دانشجویان بدست آمد بین کیفیت زندگی و سبک دلبستگی دوسوگرا دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.یعنی با بالارفتن نمرات کیفیت زندگی نمرات سبک دلبستگی دوسوگرا افزایش میابد .

 
فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

ضرورت اهمیت تحقیق. 4

اهداف پژوهش: 5

هدف کلی : 5

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان. 5

اهداف جزئی.. 5

فرضیه های پژوهش: 6

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 6

سبک دلبستکی.. 6

کیفیت زندگی.. 7

فصل دوم :

پیشینه پژوهش

کیفیت زندگی.. 10

تاریخچه و پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. 10

تعریف کیفیت زندگی.. 12

سنجش کیفیت زندگی.. 15

کیفیت زندگی وابسته به سلامت.. 16

درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و تغییر طررحواره ها 19

سبک دلبستگی.. 20

تعریف دلبستگی.. 22

انواع سبک های دلبستگی در بزرگسالان. 25

نگرش ها و باور های مربوط به دلبستگی.. 26

مفروضه‌های اساسی نظریه دلبستگی.. 27

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر. 29

نظریه روان تحلیل گری.. 29

نظریه رفتار گرایی.. 31

دیدگاه كردار شناسی.. 32

پژوهش‌های هارلو. 34

دلبستگی و آسیب شناسی روانی.. 35

نظریه درمانی دلبستگی.. 35

نتایج پژوهش کیفیت زندگی و سبک دلبستگی.. 37

فصل سوم :

روش پژوهش

روش پژوهش... 46

جامعه آماری.. 46

نمونه های آماری و روش نمونه گیری.. 46

روش جمع آوری اطلاعات.. 47

ابزار های پژوهش... 47

پرسشنامه دلبستگی كولینز و رید RAAS (1990) 47

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

الف)یافته جمعیت شناختی.. 51

ب)یافته های توصیفی.. 54

یافته های مربوط به فرضیه ها 56

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 61

محدودیت های پژوهش... 63

پیشنهادات.. 64