توضیحات کامل :

بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری

 

چکیده

مدیریت،مجموعه فرایندهایی است که از طریق آنها منابع انسانی و عادی مناسب و مورد لزوم فراهم می شود و از طریق نفوذ بر رفتار افراد در جهت تحقق اهداف سازمان اثربخش می گردد. پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه سبک مدیریت با مشارکت کارکنان سازمانهای دولتی میباشد که جامعه آماری را مدیران از جمله مدیران ارشد،میانی و سرپرستان  و روسای ادارت و کارشناسان مسئول و کارشناسان  می باشد. در این پژوهش نمونه 21 نفر از این افراد میباشد .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و تی برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سبک رهبری در مشارکت کارکنان کارکنان تاثیر ندارد و با بالا رفتن نمرات سبک رهبری نمرات مشارکت کارکنان بالا رفته است و مشارکت کارکنان بالاتر گزارش شده است یعنی سبک رهبری رابطه مدار مشارکت کارکنان بالاتری را در بر دارد .

 

 فهرست مطالب

 

مقدمه. 10

بیان مسئله. 13

بیان فرضیه. 15

ضرورت واهمیت تحقیق. 16

تعاریف عملیاتی.. 19

رهبری.. 23

تئوری اسنادی رهبری.. 25

تئوری رهبری فره مند. 26

الگوی فیدلر. 27

سازش شغلی: 36

انگیزش کارکنان. 37

نظریه های انگیزش... 38

نظریه های محتوایی: 39

ب-نظریه های فرآیندی.. 46

1-نظریه برابری.. 46

2-نظریه انتظار. 47

3-تئوری اسناد 48

مشارکت کارکنان. 51

2- معانی مشاركت.. 53

الف)‌ درگیری ذهنی و عاطفی.. 54

ب) یاری دادن. 55

ج) پذیرش مسئولیت.. 55

3- روشهای ابتدایی برای مشاركت دادن افراد 56

3-1- تقسیم اطلاعات.. 56

3-2- بازخورد بررسی.. 57

3-3- سیستم های پیشنهاد 57

3-4- روش گروهی اسمی.. 58

7- پیامدهای مثبت مدیریت مشاركتی.. 59

5- راه بندهای مشاركت.. 62

5-1- راه بندهای فرهنگی.. 62

5-2- راه بندهای سازمانی.. 63

6- گامهایی در جهت دستیابی به برتری.. 63

6-1- مدیر همانند آموزگار. 64

6-2- مدیر همانند سازنده تیم. 67

6-3- مدیر به عنوان شریك... 69

6-4- مدیر چگونه می تواند با دیگر كاركنان مشاركت داشته باشد. 70

6-5- استفاده از تغییرات.. 71

7- رهنمودهایی برای به كارگیری مدیریت مشاركتی.. 73

روش تحقیق. 76

قلمرو تحقیق: 77

نمونه و جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 77

جامعه آماری.. 77

نمونه آماری.. 78

روش یا روشهای نمونه گیری.. 78

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 79

روایی  وپایایی.. 79

تجزیه و تحلیل داده ها 80

آمار توصیفی.. 82

آمار استنباطی.. 101

0بررسی پایایی پرسشنامه. 103

بحث و نتیجه گیری.. 109

پیشنهادات کاربردی.. 111

پیشنهادات پژوهشی.. 111

محدودیت ها 112

فهرست منابع. 114