توضیحات کامل :

بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان در کارمندان

 

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوشی هیجانی و تاب آوری با سلامت روانی کارمندان است و روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان مرد شاغل در شهر اردبیل است که از بین آنها 200 نفر به شکل تصادفی خوشه ای ( چند مرحله ای ) به عنوان نمونه انتخاب شدند، که این افراد با پرسشنامه های هوش هیجانی (شوت )، تاب آوری( کانر و دیوید سون) و سلامت روانی گلدبرگ ارزیابی شدند. داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS تحلیل شده و نتایج حاکی از آن است که بین هوش هیجانی با تاب آوری کارمندان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد ولی بین هوش هیجانی با سلامت روان و ابعاد آن رابطه معنی دار وجود ندارد.

همچنین نتایج نشان می دهد که بین تاب آوری با سنوات خدمت رابطه منفی وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و سلامت روان با سنوات خدمت رابطه معنی دار وجود ندارد.

 

فهرست                                                                                                        

 

 فصل اول

کلیات تحقیق ..................................................................................................................................1 

مقدمه .............................................................................................................................................2

بیان مسئله .......................................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................................7

اهداف پژوهش ...............................................................................................................................7

فرضیه های پژوهشی ........................................................................................................................8

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.......................................................................................................8

فصل دوم

چرا بعضی از آدم های با هوش کار احمقانه می کنند؟.....................................................................13

تاریخچه هوش هیجانی...................................................................................................................14

نقش هیجانها در هوش ...................................................................................................................16

مفهوم هوش هیجانی ......................................................................................................................18

مؤلفه های هوش هیجانی ...............................................................................................................19

اهمیت و ضرورت هوش هیجانی ...................................................................................................24

هوش هیجانی و تأثیر آن بر بهداشت روانی ....................................................................................26

نحوه استفاده از هوش هیجانی در تحول پیشه و گزینش ..................................................................27

پیامدهای بهداشتی تنظیم هیجانی ....................................................................................................28

تاب آوری ....................................................................................................................................30

ویژگی های افراد تاب آور ............................................................................................................31

عوامل محافظت کننده محیطی .......................................................................................................33

ویژگی های محیط های تاب آور ( خانواده، مدرسه، اجتماع) .........................................................33

راه های محیطی ارتقای تاب آوری.................................................................................................34

نقش محیط در تاب آوری..............................................................................................................34

چطور این مهارت را پرورش دهیم ................................................................................................37
مسئولیت پذیری.............................................................................................................................40
افزایش خودکارآمدی....................................................................................................................40

منابع باورهای خودکارآمدی .........................................................................................................40

سه نکته مهم درباره تاب آوری ......................................................................................................41

سلامت روان..................................................................................................................................41

سلامت روانی.................................................................................................................................42

تعریف سلامت روانی.....................................................................................................................43

اصول بهداشت روانی.....................................................................................................................45

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی............................................................................................47

ویژگی های مهم سازمانهای سالم...................................................................................................50

هدفهای بهداشت روانی در سازمان ................................................................................................52

اصول بهداشت روانی در سازمان ...................................................................................................54

عوامل استرس زای محیط کار........................................................................................................58

یافته های پژوهش ..........................................................................................................................63

پژوهشهای خارج از کشور..............................................................................................................69

فصل سوم

 روش پژوهش...............................................................................................................................75

جامعه آماری..................................................................................................................................76

نمونه و روش نمونه گیری...............................................................................................................77

ابزار پژوهش..................................................................................................................................77

روش اجرا.....................................................................................................................................80

روش تجزیه و تحلیل.....................................................................................................................81

فصل چهارم

 یافته های پژوهش..........................................................................................................................82

جداول مربوط به یافته ها.................................................................................................................83

فصل پنجم

نتیجه گیری....................................................................................................................................92

محدودیت ها.................................................................................................................................94

پیشنهادات......................................................................................................................................95

منابع...............................................................................................................................................96