توضیحات کامل :

 بررسی رابطه نقش اعتماد به نفس و خود باوری

 

چکیده

    هدف از پزوهش حاضر بررسی نقش اعتماد به نفس و خودباوری در پیشرفت شغلی افراد می باشد. این تحقیق از نوع میدانی توصیفی است . جامعه آماری تحقیق را کلیه شاغلین استان اردبیل تشکیل می دهند. نمونه تحقیق شامل 100 نفر می باشد که 50 نفر آن اختصاص به زن ها و 50 نفر اختصاص به مردها دارد که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. کلیه آزمودنی های پژوهشی با پرسشنامه های محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند . دادههای جمع آوری شده با روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    با توجه به اینکه خطای آزمون بالاتر از حد استاندارد یعنی 5% است بنابراین آزمون معنادار نیست یعنی بین اعتماد به نفس و شغل افراد رابطه معناداری وجود ندارد با توجه به خطا آزمون بین اعتماد به نفس و تحصیلات افراد رابطه معنی داری وجود ندارد. با توجه به اینکه سطح معنا داری آزمون 2% و کمتر از حد استاندارد یعنی 5% است پس نتیجه گیری می شود که آزمون معنادار است.

مقدمه

    میزان موفقیت و دست یافتن به اهداف زندگی فردی و اجتماعی انسان ، بستگی به میزان اعتماد به نفس او دارد ؛ زیرا اعتماد به نفس تاثیر به سزایی در سازماندهی رفتارهای سالم و سازندی فردی و اجتماعی انسان ها دارد. زندگی فارغ از ارتباط با دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا انسان موجودی است اجتماعی و بر قراری ارتباط یک نیاز ضروری در زندگی انسان به شمار می رود. گاه به دلایل برخی عوامل روانی نهفته در درون فرد، اتفاق می افتد که فرد آنگونه که شایسته و بایسته است در میان اجتماع حضور نیابد. یکی از مهمترین عوامل روانی که در بروز شکست ها و ناکامی ها و ایجاد موانع در مسیر یک زندگی پر نشاط و موفق، نقش تعیین کننده دارد. نبود اعتماد به نفس در انسانهاست که می تواند برای فرد پیامدهای منفی و زیانبار بسیاری ایجاد کند.

    اغلب مردم معنای واقعی کلمه ی اعتماد به نفس» را به خوبی درک نمی کنند . به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس و خود باوری که مطلوب و مورد نظرشان است در زندگی تجربه نمی کنند. چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی این که ایمان و اعتماد به موفقیتهایی که در کارها به دست می آورند. در صورتی که اعتماد به نفس واقعی و حقیقی آن است که قبل از این که در کارها موفق شویم نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام آن کار داشته باشیم. وقتی اعتماد به نفس و خود باوری خود را براساس آن که و انچه به راستی هستید و نه براساس موفقیت ها و دستیابی ها یا شکست ها و ناکامی های خود بنا می کنید. چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیزی یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت .