توضیحات کامل :

 بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر

چکیده

هدف از پروهش حاضر بررسی علل  پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیه ی 1 شهر اردبیل در سال تحصیلی92-1393 می باشد. پروهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و استفاده از روش همبستگی جامعه مورد بررسی آموزش و پرورش ناحیه ی 1 شهر اردبیل می باشد که به علت گستردگی تناسب موضوع از دانش آموزان پسر پایه ی راهنمایی تحصیلی استفاده شده است که 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پروهش، پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد که به منظور آزمودن فرضیه ها در نظرگرفته شده است که با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های اسپرمن، آزمونT مستقل دو گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شده است. نتایج نشان داد که بین درگیری لفظی والدین و پرخاشگری دانش آموزان رابطه ی معنی داری وجود دارد و بین تماشای انواع برنامه ی تلویزیونی(علمی ـ پلیسی ـ ورزشی ـ جنگی) رابطه ی معناداری وجود ندارد و نیز بین پرخاشگری افرادی که سابقه ی مردودی دارند و افرادی که سابقه ی مردودی ندارند رابطه ی معناداری وجود ندارد بین کنترل در خانواده و پرخاشگری رابطه وجود دارد. و همچنین بین تنبیه بدنی در خانواده و پرخاشگری دانش آموزان رابطه وجود دارد و این که بین تنبیه بدنی در مدرسه و پرخاشگری دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده ‌د

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

فرضیه های تحقیق. 6

تعریف مفهومی پرخاشگری دانش آموزان. 6

فصل دوم:

ادبیات تحقیق(ادبیات نظظری تحقیق، ادبیات تجربی تحقیق)

مقدمه. 8

ادبیات نظری تحقیق. 8

تعریف پرخاشگری.. 8

انواع پرخاشگری.. 10

دیدگاه های روان شناسان و دانشمندان در مورد پرخاشگری.. 11

تقسیم بندی نظریه های پرخاشگری.. 12

انگیزه ی پرخاشگری.. 13

راههای تعدیل خشم و پرخاشگری.. 14

راههای کمک به کودکان در تعدیل پرخاشگر. 15

اصول پیشگیری از رفتار پرخاشگرانه: 16

الف ـ شناخت روان کودک و عدم تشدید پرخاشگری طبیعی.. 16

ب ـ تقویت رفتارهای جامعه پسند. 16

تأثیر ناکامی در پرخاشگری.. 17

بررسی پرخاشگری درکودکی.. 18

الگوهای خانواده در پرخاشگری.. 20

ادبیات تجربی تحقیق. 21

(پیشینه ی تحقیق) 21

فصل سوم

روش شناسی

مقدمه. 24

روش تحقیق. 24

جامعه آماری.. 25

نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری.. 25

روش جمع آوری اطلاعات و ابزار تحقیق. 25

روایی و پایایی ابزار تحقیق. 25

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 26

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه. 28

تحلیل توصیفی داده ها 28

نتایج تحلیلی و استنباطی داده ها 37

فصل پنجم

نتیجه گیری ـ پیشنهاد ـ محدودیت ها

مقدمه. 45

نتیجه گیری.. 45

پیشنهادات.. 49

محدودیت های تحقیق. 50

فهرست منابع و مآخذ. 51

پیوست.. 53