توضیحات کامل :

 بررسی مدیریت هزینه

 

چكیده:

هزینه‌یابی برمبنای هدف، به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده محصولات، رویکردی همه‌سویه را به مرحله طراحی محصول دارد.در این شیوه، براساس تحقیقات بازار، قیمت فروش محصولات، پیش زا شروع فرآیندهای تولیدی پیش‌بینی؛سپس سعی می‌شود، محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده، طراحی و تولید گردد؛تا بتواند سود موردنظر مدیریت را تأمین کند و در عین حال، از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتی برخوردار باشد؛به گونه‌ای که رضایت مشتری به شیوه‌ای شایسته جلب شود. اجرای فرآیند هزینه‌یابی برمبنای هدف، تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی است؛تا جایی که این شرایط، تعیین می‌کننند، آیا زمینه‌های کافی، برای اجرای این شیوه وجود دارد یا خیر؟یا به عبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می‌شود یا خیر؟و در صورتی که بخواهیم از این شیوه، استفاده کنیم، شرایط محیطی و بستر مناسب برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟شناسایی شرایط محیطی و الزامات به کارگیری یک شیوه از این حیث می‌تواند دارای اهمیت باشد؛زیرا در صورت به کارگیری یک شیوه، بدون آشنایی با کارکردها و مزایای آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر اجرای آن، از سویی می‌تواند به هدر رفتن منابع مادی و انسانی هنگفت و قابل توجه، منجر شود.از سوی دیگر، منطقی بودن و علت استفاده از یک شیوه را نیز زیر سؤال می‌برد.

مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی از جمله بانکها را ناگزیر به ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و در عین حال با كمترین بهای تمام شده نموده است. این انتظارات، الزامات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات موردنیاز مدیران، برای سیستم حسابداری ایجاب می كند. فراهم نمودن این اطلاعات مستلزم داشتن سیستمی کارآمد با نگاه به شرایط رقابتی و اوضاع اقتصادی، ممکن است. بسیاری از واحدهای انتفاعی، سیستم های سنتی هزینه یابی خود را با "سیستم های مدیریت هزینه"جایگزین می کنند. در سیستم مدیریت هزینه، هزینه هر یک از فعالیتها، اندازه گیری شده و هزینه های بدون ارزش افزوده، مشخص و زمینه تقلیل و حذف آنها فراهم می گردد. تاکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب می شود تا محصولات و خدماتی با کیفیت برتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید و ارائه گردد، در این صورت توان رقابت واحدهای انتفاعی افزایش خواهد یافت. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن معرفی مزایای حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه در شرایط رقابتی نیز بررسی گردد.  
در موسسات انتفاعی انجام تولید و ارائه خدمات مستلزم صرف هزینه های ثابت و متغیر می باشد، اینکه تولید کالاها و ارائه خدمات به چه قیمتی صورت گیرد تا ضمن حفظ سهم بازار، سودی معقول نیز برای موسسه کسب گردد سوالی است که پاسخ به آن نیازمند شناخت روشهای هزینه یابی است.
بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد "سیستم مدیریت هزینه" تمایل نشان می دهند. هدف اصلی از ایجاد مدیریت هزینه، کاهش بهای تمام شده خدمات (هزینه های ثابت و متغیر) جهت کمک به افزایش سودآوری است. اهداف مهمی مانند سودآوری، رشد سهم بازار، خودكفایی مالی، حداقل كردن بهای تمــام شده، تنوع محصولات و خدمات، افزایش كیفیت محصولات و خدمات ارائه شده و...... در موسسات انتفاعی كه به طور مكرر مورد تاکید مدیران و متخصصان مالی قرار می گیرند به نحوی با مدیریت هزینه در ارتباط می باشند. یکی از ابزارهای نوین جهت تحقق اهداف فوق سیستم محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات بر مبنای "هزینه یابی مبتنی بر فعالیت" است، این سیستم از طریق بازنگری اطلاعات مالی (ترازنامه ای وسود و زیانی) موسسه، شناسایی فعالیتهای اصلی، تعیین هزینه عملیاتی هریک از فعالیت ها، انتخاب عوامل ایجاد هزینه و محاسبه هزینه های عملیاتی مربوط به هر یک از موضوعات هزینه، نسبت به ارائه اطلاعات به مدیران اقدام می کند. از طرف دیگر و بر خلاف گذشته که از حسابداران به عنوان محاسبه کنندگان اعداد و ارقام یاد می کردند، امروزه عدم وجود حسابداری مدیریت در موسسات انتفاعی دور از ذهن بنظر می رسد، بطوریکه ارائه راهکارهای گوناگون جهت مدیریت کردن هزینه ها به یکی از مهمترین وظایف آنها تبدیل شده است.

 

فهرست مطالب

 

 مقدمه. د‌

تعریف مدیریت هزینه. 2

ABM  مدیریت بر مبنای فعالیت... 2

اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت... 3

مقایسه دو روش ABM و سنتی.. 3

وظایف مدیریت بر مبنای فعالیت... 3

شرایط ایجاد یک سیستم حامی ABM.... 3

دلایل به کارگیری  ABM.... 4

اصول اساسی ساختار ABM.... 4

هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC.. 5

مراحل اجرایی  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC.. 5

محاسبات بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC... 8

:ABB بودجه بندی برمبنای فعالیت با 12

چرا اجرای ABB ضرورت دارد ؟. 12

هدف ABB چیست ؟. 13

كاربردهای  ABB: 13

هزینه یابی برمبنای هدف TC: 16

هزینه یابی هدف :TC.. 16

شش اصل عمده در هزینه یابی هدف... 16

1-هزینه یابی قیمت بازار : 17

2- مشتری مداری: 17

3-تمرکز بر فرآیند طراحی : 17

4- همکاری سیستمی (عملکرد متقابل واحدها): 18

5- هزینه یابی چرخه عمر محصول : 18

6- مشارکت زنجیره ارزش: 19

مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف :TC... 19

هزینه یابی هدفTC  در مقایسه با روش سنتی مدیریت هزینه : 19

مبانی نظری هزینه یابی هدف :TC.. 20

هزینه یابی كایزنKCبهبودمستمرامور: 20

مفاهیم كایزنی: 20

كایزنKCوكنترل كیفیت جامع: 21

كایزنKCدربرابرنوآوری: 22

كایزنKCوهزینه یابی: 22

1-شناخت مشكلات وضع موجود 2-چاره جویی 3-تجزیه وتحلیل مشكل 4-ردیابی یامشخص نمودن علل مشكل 5-پیش بینی ومشخص نمودن تدابیرلازم. 22

هزینه یابی کیفیت QC: 23

اهداف مدیریت هزینه: 27

نقش مدیریت هزینه در كاهش هزینه: 30

ضرورت مدیریت هزینه: 31

اصلاح الگوی مصرف و لزوم مدیریت هزینه : 33

سیستم های اطلاعاتی حسابداری و ارتباط آن با مدیریت هزینه: 34

تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم كلیدیِ مدیریت هزینه : 35

ضرورت مدیریت هزینه و تعیین قیمت هدف : 36

1) تداوم اضافه ظرفیت : 36

4) باقی ماندن بهترین‌ها در صحنه رقابت : 37

روش های اصلی مدیریت هزینه : 37

مراحل تعیین قیمت هدف: 38

نگرش ساپكو در مدیریت هزینه : 39

نتیجه گیری.. 40

منابع و ماخذ : 41