توضیحات کامل :

كاربرد نانومواد درصنعت برق

 

كاربرد نانومواد درصنعت برق........................................................۱

‌پیشرفتهای حاصله در زمینه نانوتكنولوژی(متالوژی)...........................۲

‌پیشرفتهای حاصله دربهبود خواص مواد یا نانو ساختارسازی................٣

ریز ساختار نانومواد.....................................................................۴

تاثیر نانوساختارسازی بربهبودخواص پوشش ها..............................۱۰

نتیجه گیری..............................................................................۱٤

انجام تغییرات اصلاحی. بازده توربین بخار را افزایش می دهد..............۱٥

گزینه های اصلاحات...................................................................۱٦

اصلاحاتی در زمینه سیلینگ(آب بندی)...........................................۱٨

كراكینگ دیسك..........................................................................۱٩

بهسازی…………...…………………………………PECO٢٠

تغییر اصلاحی بر روی توربین های HP و LP................................۲٢

آرایش های مختلف توربین های بخار.............................................۲٤

منابع......................................................................................٢٦