توضیحات کامل :

بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی

چکیده

جامعه جهانی امروزه به سرعت در حال تبدیل شدن به جامعه ای اطلاعاتی است که با بهره گیری از پدیده های نو، توسعه را در گرو بهره گیری از فناوریهای اطلاعاتی می داند. در این جامعه اهمیت و برتری تفکر بر نیروی بدنی بیش از پیش نمایان شده است. بنابراین جامعه ای می تواند به توسعه همه جانبه دست یابد که مبتنی بر دانش و توانایی بوده و در آن دسترسی به اطلاعات امکان پذیر باشد. در این میان با توجه به این که زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند ، برنامه ریزی همه جانبه برای توانمندسازی آنها جهت دسترسی به اطلاعات و کاربرد عملی آنها از سیاستهای ضروری کلان هر جامعه ای است . کشور ما نیز به دلیل پشتوانه فرهنگ و تمدن غنی اسلامی و در راستای نیل به جایگاه شایسته در محافل علمی جهان، در مسیر تسهیل روند آموزش همگانی، گامهای موثری برداشته و مفتخر است که در ارایه خدمات آموزشی توانسته تا حد چشمگیری شکافهای جنسیتی را ترمیم نماید. این مقاله با بهره گیری از مدارک و استاد پیرامون آموزش و پرورش برای زنان تهیه گردیده است به نظر می رسد آموزش از راه دور در کنار سایر مظاهر آموزش رسمی و غیررسمی می تواند نقش موثر و فعالی را در تعلیم و تربیت بخشی از زنان ایفا نماید.

 

فهرست مطالب

 

چکیده 5

مقدمه. 10

بیان مسئله. 12

اهمیت و ضرورت تحقیق. 14

اهداف تحقیق. 15

اهداف آموزش از راه دور عبارتند از. 16

فرضیه های تحقیق. 16

تعاریف عملیاتی.. 17

تعریف آموزش از راه دور. 19

تعریف آموزش الکترونیکی.. 19

نظام آموزش از راه دور. 20

تعریف تعاملی بودن. 22

تفاوت آموزش سنتی و مدرن. 23

همه رویکرد مدرن. 24

آموزش از راه دور-آموزش الکترونیکی.. 27

معایب آموزش الکترونیکی.. 28

تأثیر آموزش در ارتقای سطح فرهنگی اجتماعی زنان. 28

آموزش از راه دور ، گامی نو در توسعه کمی و کیفی تعلیم و تربیت.. 33

چشم انداز نظام آموزش از راه دور در ایران. 34

سیاستهای آموزشی.. 39

فصل دوم. 39

آموزش مجازی ،  چالشها و راهکارها 41

آموزش مجازی راه حلی برای چالشها 42

اجزای اصلی این نظام با توجه به ویژگی های خاص خود شامل موارد زیر است.. 43

علل استفاده از آموزش مجازی.. 44

اهداف آموزش از راه دور عبارتند از. 45

مزایای استقرار و بهره گیری از آموزش مجازی در سازمانها 45

ضرورت استفاده از آموزشهای مجازی.. 47

اهداف و ویژگیهای آموزش مجازی.. 50

روشهای ارائه آموزش مجازی.. 51

آموزش از راه دور وبهـره وری نیـروی انسانـی محور توسعه. 53

اهمیت بهره وری نیروی انسانی در صنایع. 55

منابع انسانی دو نقش اصلی در تولید و رشد اقتصادی به عهده دارند. 55

برنامه های بهبود بهره وری.. 56

تغییرات وظیفه. 56

غنی كردن شغل سطح ویژگی هایی را كه در زیر بر شمرده می شوند تغییر می دهد. 57

بهبود بهره وری ـ روش مدیریت كیفیت فراگیر. 58

روش تحقیق. 62

متغیرهای تحقیق. 62

جامعه آماری.. 62

روش نمونه گیری.. 62

ابزار تحقیق. 63

روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

آمار توصیفی.. 65

آمار استنباطی.. 68

نتیجه گیری.. 73

محدودیت های تحقیق. 74

منابع.. 76