توضیحات کامل :

 بزهکاری زنان


مقدمه

 

مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی - علمی پژوهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است. با کشف اولیه این عوامل، کوشش در طبقه­بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد. در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت مجرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های غرض آلود بر ضد جنسیت زن از قدیم الایام بوده است. هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان هم چنین زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.

مقدمه. 6

مبحث اول: بزه چیست؟ بزهکار کیست؟. 6

اقسام بزهكاری.. 9

مبحث دوم: عوامل موثر بر وقوع بزه 11

محیط فرهنگی.. 11

محیط طبیعی.. 12

محیط اقتصادی.. 12

شناخت مفاهیم جرم و انسانیت.. 13

مبحث سوم: اركان تعریف جرم. 18

3- تعیین مجارات برای آن فعل. 20

4- جرم با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت گرفته باشد. 20

مبحث اول: بررسی علل بزهکاری زنان. 21

تبیین كجروی.. 22

تبیین زیست شناختی انحرافات (تبیین جسمانی) 22

تبیین زیست شناختی انحرافات زنان. 23

نظریه های جامعه شناختی فردگرایان دربارة انحرافات.. 23

نظریه های آنومی.. 24

نظریة رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد: 26

مبحث دوم: ریشه بزهکاری زنان کجاست؟. 30

مبحث اول: جرایم خاص مخصوص زنان: 36

مجازات زندان. 39

مبحث دوم: بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه. 44

مبحث اول: رابطه ارتکاب جرم و داشتن فرصت.. 51

کیفیت جامعه پذیری در زنان. 52

نرخ بزهکاری در نوجوانان پسر و دختر. 53

تکرار جرم در مردان و زنان. 53

مبحث دوم: جرم زدایی از جرایم زنان. 55

واکنش عدالت کیفری.. 55

نتیجه‏ گیر ی.. 57

منابع و مآخذ. 59