توضیحات کامل :

کتاب اصول پرورش گیاهان آپارتمانی
این کتاب درجهت حفظ محیط زیست واشنایی با انواع گیاهان وگلها ودرختچه های ویژه آپارتمان نوشته شده است وبرای همه علاقه مندان  رشته کشاورزی وگیاه شناسی وطرحهای تولید گیاهان  قابل استفاده است.تعداد صفحات 106 ص می باشد