توضیحات کامل :

بررسی  نقش محیط در خلاقیت كودك

 

چكیده :

خلاقیت یك ویژگی ذاتی برای انسان به خصوص برای كودكان می باشد . كه این ویژگی می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی قرار گیرد و باعث شود كه به نقطه اوج خو یعنی شكوفایی برسد .از جمله عوامل محیطی ، نقش والدین ، تحصیلات آنها ، می تواند استعداد كودك را تحت تاثیر قرار دهد با فرضیه های مبرم و مشخصی در این طرح می توان مشخص كرد كه شرایط محیطی تا چه اندازه بر استعداد و توانایی های كودك تاثیر می گذارد . محیط ، خلاقیت و استعداد عواملی هستند كه با هم، همبستگی قابل تحملی را دارد. محیط مدرسه و پدر و مادر تاثیر زیادی در این مسئله گذارده است بیشترین تاثیر تربیت والدین، در این زمینه، در دوران شكل گیری شخصیت كودك می باشد رابطه خلاقیت و استعداد، با محیط رابطه ناگسستنی می باشد .خلاقیت كودك با تقویت عوامل محیطی كه شامل ،‌مدرسه ، تحصیلات والدین ، دوستان ، معلم و ... در این پژوهش سنجیده شده و مشخص گردیده كه هر كدام تاثیرات مثبت و منفی را بر خلاقیت می گذارد .

 

 

واژگان كلیدی: خلاقیت ، استعداد یابی ، محیط . 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه : 2

ضرورت اجرای تحقیق : 7

اهداف تحقیق : 8

فرضیه های تحقیق: 8

تعاریف كلی و عملیاتی تحقیق: 9

تعریف مفهومی خلاقیت : 9

تعریف عملیاتی خلاقیت : 10

قلمرو تحقیق.. 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق : 13

خلاقیت در روند شکل گیری.. 13

فصل سوم روش انجام تحقیق

روش تحقیق: 18

جامعه آماری : 18

ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری.. 19

بیان شاخص ها: 19

روائی پرسشنامه : 19

روش جمع آوری اطلاعات... 19

روش تجزیه و تحلیل داده ها 20

فصل چهارم آمار توصیفی و استنباطی

بخش اول آمار توصیفی : 22

جدول 4-1 - فراوانی جنسیت افراد در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 22

جدول 4-2 فراوانی تحصیلات  نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 22

جدول 4-3 فراوانی تحصیلات پدر نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 24

جدول 4-4 فراوانی شغل پدر  در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 25

جدول 4-5 فراوانی تحصیلات مادر نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 26

جدول 4-6 فراوانی شغل مادر در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 27

فرضیه : میزان خلاقیت در بین دختران و پسران متفاوت است . 27

فرضیه دوم : بین میزان تحصیلات والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 28

فرضیه سوم : بین میزان تحصیلات والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 29

فرضیه چهارم: بین شغل والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 30

فرضیه پنجم : بین شغل والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 31

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری : 33

محدودیتهای پژوهش : 34

پیشنهادات : 35

پیشنهادهای کاربردی.. 35

منابع و ضمائم : 39