توضیحات کامل :

 برنامه ریزی از دیدگاه اسلامی


قسمتی از متن:

تعریف: در این زمینه چندین تعریف ارائه شدهاست که ما به دوتای از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) برنامه ریزی فرایندی است که طی آن مدیران اهداف را تعیین می کنند؛ آینده را پیش بینی می کنند و مسیر فعالیت های طراحی شده را برای بدست آوردن اهداف نشان می دهند.
ب) برنامه ریزی یعنی تعیین اهداف درست وسپس انتخاب روش وو سیله مناسب برای بدست آوردن اهداف.

ارکان اصلی برنامه ریزی

1-   تعیین اهداف.

2-   پیش بینی راهای و امکانات لازم برای رسیدن به آن اهداف به عبارتی برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف و پیش بینی راه ها و امکانات لازم برای دستیابی به آن اهداف.
اهمیت برنامه ریزی

ما اگر بخواهیم موفقیت مدیران را ارزیابی کنیم دوتا معیار ما داریم که یکی اثر بخشی است و یکی کا رآیی ، یعنی توانیی انجام کار درست و توانایی انجام درست کارها معیار ارزیابی ما محسوب می شود. برای ارزیابی میزان موفقیت مدیر در سازمان باید عملکرد مدیر را با هریک از دو معیار فوق مورد ارزیابی قرار بدهیم. این دو معیار نظیر دو رکن اصلی برنامه ریزی هستند زیرا همان گونه که در تعریف برنامه ریزی بیانشد برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف درست و سپس انتخاب راه های درست و مناسب برای بدست آوردن آن اهداف.

در یک روایت زیبایی پیامبر بزرگوار اسلام به ابن مصعود سفارش می کند به اینکه : یابن مسعود اذا عملت عملا فاعمل بعلم عقل و ایاک ان تعمل عملا بغیر تدبیر فانه جل جلاله یقول: ولا تکونوا کا للتی نقضت غزلهعا من بعد قوة انکاثا. نحل/ 94 (بحار الانوار ج77 ص 100)

ترجمه: (ای پسر مسعود آنگاه که کاری انجام می دهی با آگکاهی و عقل انجام بده و مبادا که کار را برون برنامه ریزی . آگاهی انجام دهی، همانا خداوند متعال می فرماید: مانند زنی نباشید که رشته های خود را پس از محکم تابیدن وا تابید.

این نمونه ای از یک کار بی هدف و بدون برنامه می‌باشد و خداوند متعال دستور می‌دهدکه انسان ها از چنین کار پرهیز نمایند.