توضیحات کامل :

پایان نامه برنامه نویسی مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

 

مقدمه

آموزش وپرورش: آموزش و پروش یکی از نهاد های بنیادی در امر تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی مان است  که خود شامل زیرنهاد ها وسازمانها وشاخه های بسیاری است ومستلزم نظم ،ترتیب ،برنامه ریزی ودقت در امر مراحل آموزشی میباشد، متا سفانه این سیستم آموزشی با وجود اینکه خود یکی  از مبناهای این امر می باشد آنچان که باید وشاید از سیستم مکانیزه وهدفمندی برخوردار نیست.

هدف از طراحی این برنامه-با وجود معایب - سنجش توانایی ومقدمه ای به سوی بهبود و ترمیم در راستای سیستم آموزشی و پیشرفت در امر تعلیم وتعلم وهمچنین کاستن از مشکلات موجود میباشد.

 

 

 

آموزشگاه ها

    مراکز آموزشی خوصوصی ویادولتی هستند که با نظارت مستقیم ویا غیر مستقیم سازمان آموزش و پرورش ناحیه مربوطه در امر آموزش- به صورت تخصصی در یک یا چند شاخه از علوم پایه ویا فنی از -نقش بسزایی برخوردارند.

    هر آموزشگاه از یک سری اطلاعات شناسنامه ای مانند :نام آموزشگاه ،کد آموزشگاه ،آدرس ومحل آموزشگاه،نوع ساختمان آموزشگاه(مثلا:اسکلت آهنی ویا خشتی و گلی و...)و اطلاعات اتاق ها وکلاس ها وکارگاه هاو...دارد ویک سری اطلاعات مربوط به کارکنان وخدمه مانند :نام ونام خانوادگی،نام پدرودیگر اطلا عات شناسنامه شخص کارمند،تاریخ استخدام ،نوع مدرک،پست وموقعیت غیره...که این موارد به دقت در فرمهایی طراحی و ذخیره ونگهداری ودر مواقع لزوم مورد استفاده قرار میگیرند.

مدارس

مدارس نیز مانند آموزشگاه ها از یک سری اطلاعات شناسنامه ای ویک سری اطلاعات مربوط به کارکنان در نزد آموزش وپرورش برخوردارند. تفاوت مدارس و آموزشگاه های دولتی و غیر دولتی در این است که  کارکنان دولتی از یک سری حقوق و مزایای بر  خوردارند که توسط دولت وبا واسط آموزش وپرورش پرداخت میگردد.درصورتی که حقوق و مزایای آموزشگاه ها میتواند از طریق مدیریت و صندق درآمد آموزشگاه به کارکنان پرداخت گردد.

فهرست مطالب

فصل اول...............................................................................................................5

مقدمه.......................................................................................................................6

آشنایی با کاربرد Access.............................................................................................7

جداول......................................................................................................................7

پرس وجو ها.............................................................................................................8

گزارشات.................................................................................................................9

فصل دوم.............................................................................................................10

Delphi.................................................................................................................11

مقدمه.....................................................................................................................11

اتصال به بانک اطلاعاتی............................................................................................12

کنترل عملیات Login...............................................................................................12

مشاهده اطلاعات بانک در جدول..................................................................................13

گزارشات...............................................................................................................13

فصل سوم ...........................................................................................................14

تجزیه وتحلیل........................................................................................................................15

فاز اول.........................................................................................................15

مقدمه...........................................................................................................15

آموزشگاه......................................................................................................16

مدارس.........................................................................................................16

چارت سازمانی...............................................................................................17

فاز دوم.........................................................................................................18

روند نمای سیستم.............................................................................................18

ERD..........................................................................................................21

فصل چهارم.........................................................................................................22

تشریح برنامه.........................................................................................................23

فرم اطلاعات کلی..........................................................................................25

اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه...............................................................25

اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه.......................................................................26

جدول اتاق ها وسالن ها...................................................................................28

فرم اطلاعات کارمندان...................................................................................29

اطلاعات کلاس ها ودانش آموزان.....................................................................30

فرم گزارشات..............................................................................................31

فرم ایجاد فایل انتقال......................................................................................32