توضیحات کامل :

دوستیابی اینترنتی

مقدمه

انسان امروز در جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری رابطه با محیط اطراف و افراد حاضر در جامعه خویش می باشد .

جهان امروز به دنیای الکترونیک  و دهکده جهانی معروف می باشد که در این دهکده جهانی افراد از هر سوی دنیا با هر ملیت و هر عقیده ای که باشند در آن حضور می یابند و با یکدیگر تبادل نظر و مبادله اطلاعات می نمایند .

یکی از این ارتباطات ،  ارتباط از طریق دنیای اینترنت و گفتگوهای چند نفره در اتاق های گفتگوی چت می باشد . که افراد از هر سوی دنیا با عقاید و اعتقادات متفاوت وارد این اتاق های گفتگوی چت شده و با یکدیگر ساعتها بی آنکه متوجه گذر زمان باشند به گفتگو می پردازند البته از نوع نوشتاری .

حال در این پژوهش سعی بر آن است تا انواع گفتگوها از طریق چت و انواع روم های موجود را بررسی کنیم . و اینکه آیا این ارتباط می تواند سالم باشد یا خطر آفرین برای نسل حاضر است .

افراد چت را فقط بعنوان ابزاری برای سرگرمی و گذران وقت می دانند و نه وسیله ای برای آموزش از راه دور و ارتباط آفرینی با دوستانی از هر سوی دنیای بیکران .

در این پژوهش علل کشش و جاذبه دو جنس مخالف به یکدیگر و چرا انتخاب یکدیگراز طریق چت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

و چرایی بیشتر وقتی خود را نشان می دهد که جوانان 30-25 ساله ایرانی هنوز ساعتها وقت خود را صرف چت میکنند و چرا باید جوانی که به این سن و سال هنوز به خط مشی واقعی زندگی خود دست نیافته باشند ؟ و وقت خود را پای کامپیوتر و بیهوده گرایی بگذراند.

و اینکه در نهایت بدانیم در دنیای امروز چت خوب یا بد؟

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

1-1مقدمه 4

2-1 بیان مسئله : 5

3-1 اهمیت و ضرورت مسئله : 6

4-1 اهداف تحقیق : 7

اهداف کلی : 7

اهداف جزئی : 7

فصل دوم

نظریه گیدتر: 14

نظریه انباشت: ( Accumulation theory ) روی هم انباشتگی تاثیرات جزیی. 15

نظریه پذیرش نوسازی : نقش رسانه هاAdoption of Innovtion Theory) ) 16

فصل سوم

روش شناسی تحقیق. 17

مقدمه : 18

روش تحقیق : 18

جامعه آماری و حجم نمونه : 18

شیوه انتخاب واحد نمونه : 18

روش گرد آوری ابزار  : 18

متغیرهای پژوهش : 19

فرضیات بدست آمده از تحقیق : 19

تعاریف عملیاتی : 20

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل. 21

فصل پنجم

نتیجه گیری : 48

پیشنهادات : 50

محدودیت ها و مشكلات تحقیق: 51

فصل ششم

پرسشنامه 53

سوالاتی كه كارشناسان پاسخ گفته و در بخش نظریات پاسخ ها آورده شده 55

موضوع مصاحبه : نگرش افرادنسبت به chat 56

منابع و مآخذ : 58