توضیحات کامل :

مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                صفحه

مقدمه ................................................................................................................. 1

بیان مسئله .......................................................................................................... 2

اهمیت پژوهش..................................................................................................... 2

هدف پژوهش...................................................................................................... 3

بیان فرضیه......................................................................................................... 3

تعاریف عملیاتی واژه ها...................................................................................... 3

فصل دوم :

پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق......................... 4

مقدمه................................................................................................................... 5

تعریف پرخاشگری.............................................................................................. 7

پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی ............................. 10

آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه ............................................................................ 10       

نقش تستوسترون در پرخاشگری...................................................................... 14

سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه................................................. 16

پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی............................................................. 19

پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی...................................................................... 21

اوهام پرخاشگرانه............................................................................................. 28

تحول پرخاشگری............................................................................................... 29

کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران............................................. 34

آدم کشی............................................................................................................ 37

پرخاشگری نسبت به خود ................................................................................ 39

پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد.............................................. 39

پرخاشگری با دوام نسبت به خود .................................................................... 40

نظریه یادگیری اجتماعی «تأثیرات الگویی»................................................... 45

تقویت پرخاشگری.............................................................................................. 47

مشاهدة خشونت................................................................................................ 48

فرضیه پالایش.................................................................................................... 50

فرضیه ناکامی و پرخاشگری............................................................................. 52

تعریف ناکامی..................................................................................................... 53

رابطه ناکامی و پرخاشگری............................................................................... 53

شکست نامطلوب در کسب هدف ....................................................................... 54

هدف ناکامی و پرخاشگری................................................................................ 55

رقابت و ناکامی.................................................................................................. 55

عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری................................................................... 56

پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی..................................................................... 56

ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند................................................................ 56

واکنش به حوادث ناخوشایند............................................................................. 57

سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند........................................................... 58

انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی.................................................................... 59

تمایزات گروهی و اجتماعی................................................................................ 60

تأثیرات جبری محرکهای محیطی....................................................................... 61

پیوند با شرایط ناخوشایند................................................................................. 61

پیوند اهداف موجود........................................................................................... 62

اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند.................................................. 63

پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح ........................................................................ 63

فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه......................................................... 66

شناخت وقوع حادثه........................................................................................... 66

کیفیت تسکین...................................................................................................... 67

تطابق با خودشناسی.......................................................................................... 68

اداره عقیده......................................................................................................... 68

عوامل موثر بر تمایزات جنسی.......................................................................... 70

نقش های جنسی و پرخاشگری......................................................................... 72

کاهش و کنترل پرخاشگری............................................................................. 74

کاهش پرخاشگری............................................................................................. 75

تربیت نادرست والدین........................................................................................ 76

والدین به منزله الگوهای پرخاشگری................................................................. 76

کنترل پرخاشگری............................................................................................. 77

تنبیه.................................................................................................................... 77

فرو خوردن خشم.............................................................................................. 78

نقش زمان در اطفاء پرخاشگری........................................................................ 78

پرفشاری خون چیست....................................................................................... 79

فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری........................................................ 80

علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن.................................................. 81

علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید........................................................ 82

مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب........................................................ 83

برخی از اثرات فشار خون بر بدن

خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی....................................................... 84

تأثیر فشار خون بر قلب..................................................................................... 85

تأثیر فشار خون بر کلیه ها................................................................................ 85

بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون.............................................................. 86

دلایل افزایش فشار خون

تأثیر چای و قهوه............................................................................................... 86

تأثیر الکل............................................................................................................ 88

«تأثیر استرس» یا فشارهای عصبی................................................................... 88

فشار خون بالا و خوردن نمک........................................................................... 89

برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون............................................ 90

فصل سوم

روش اجرای تحقیق............................................................................................ 91

روش اجرایی تحقیق........................................................................................... 92

جامعه آماری و نمونه آماری............................................................................ 92

روش نمونه گیری.............................................................................................. 92

ابزار تحقیق........................................................................................................ 93

اعتبار روایی و مقیاس........................................................................................ 94

روش اجرای آزمون.......................................................................................... 94

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 96

تجزیه و تحلیل توصیفی..................................................................................... 97

تجزیه و تحلیل مقایسه ای ................................................................................ 108

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری....................................................................................... 109

بحث و گفتگو دربارة داده ها............................................................................ 110

خلاصه و نتیجه گیری....................................................................................... 111

 

فهرست جداول و نمودارها

جداول ............................................................................................................... 98

نمودارها............................................................................................................ 104