توضیحات کامل :

«بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شركت وزین بار  پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM »

 

پیشگفتار: 2

مقدمه: 4

رویكردی نوین در كیفیت 5

كیفیت: 5

روند تكامل مدل EFQM 6

خلاصه 7

تاریخچه: 8

تاریخچه مدلهای سرآمدی كسب و كار و جوایز كیفیت 10

استانداردهای سری ISO 9000 11

مدیریت كیفیت فراگیر. 11

تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت و مدل سرآمدی EFQM 14

مدل سرآمدی EFQMدر یك نگاه 17

جایزة ملی كیفیت ایران 19

نتایج مورد انتظار از اعطای جایزه ملی كیفیت 19

روش انتخابی برای تحقیق: 22

نتیجه گیری: 23