توضیحات کامل :

بررسی و نقش بنادر هرمزگان در تورم اقتصادی

 

چكیده 3

بنادر استان هرمزگان. 5

نواحی عمدة‌ساحلی. 6

تاسیسات بندری.. 8

ظرفیت اسكله. 9

بندر شهید رجایی. 10

منطقه ویژه اقتصادی مجتمع بندری شهید رجایی. 13

بندر شهید باهنر. 13

بندر صیادی شهید باهنر. 14

بندر لنگه. 16

بندر شناس.. 18