توضیحات کامل :

بررسی و نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادی

 

چكیده: 3

بندر لنگه. 3

خصوصیات جمعیتی: 8

خصوصیات فرهنگی و اجتماعی. 8

دین ومذهب.. 8

امكانات و تاسیسات زیر بنایی: 8

راههای حمل و نقل: 9

علل رواج بازرگانی خارجی: 9

كالاهای صادراتی بندر لنگه: 12

فراوانی ارز خارجی: 12

وجود بازرگانان بزرگ: 12

آزادی و ورود كالاهای خارجی: 13

تأسیسات بندری: 13

تجارت در بندر لنگه: 14

جغرافیایی اقتصادی در بنرد لنگه: 14

صنایع: 15

معادن: 15

جغرافیایی سیاسی: 16

بافت شهری و اطلاعات توریسی لنگه: 16

گردشگاهها: 16

توانایی اقتصادی: 17

كمپانی خارجی درلنگه: 18

مهاجرت بازرگانان: 19

به قول محمد علی جناب: 19

عملكرد: 20

نتیجه گیری: 21