توضیحات کامل :

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران-1382

 

چكیده 3

مقدمه: 3

روش پژوهش: 5

یافته های پژوهش.. 6

بحث و نتیجه گیری:‌ 8

منابع: 24