توضیحات کامل :

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

 

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات.. 2

چكیده 3

مقدمه  تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است كه مدیریت كسب و كار را پیچیده تر از قبل كرده است . 4

جایگاه نیروی انسانی. 6

تاثیر حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی. 7

2 ـ بهره وری و مزد تشویقی. 15

پارامترهای ارزیابی. 18

الف: ارزیابی تولید 19

ب: ارزیابی مالی. 20

ج: ارزیابی تداركات.. 21

ارزیابی واحد مالی. 22

دریافت و پرداخت نقد 23

فرم ارزیابی مدیران. 24

فرآیند ارزیابی (اجرایی ) 25

سود سالانه. 27

نتیجه گیری.. 30

منابع.. 32