توضیحات کامل :

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

 

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 2

چکیده: 2

مقدمه: 2

اهمیت موضوع: 4

اهداف تحقیق: 4

دریافت مالیات. 4

مالیات برارزش افزوده در ایران 6

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده 7

6.1. روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده 11

اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتی. 17

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد 18

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری. 18

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری. 20

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز 21

اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار 22

اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی. 23

1. مفهوم ارزش افزوده چیست ؟ 25

2. روش‌های محاسبه‌ی مالیات برارزش افزوده ؟ 25

3. حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟ 26

4. انواع مالیات بر ارزش افزوده ؟ 26

5. اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟ 27

نتیجه گیری: 37

منابع: 37