توضیحات کامل :

تولید ناب

 

چكیده : 2

تولید ناب و ERP  : 2

تولید ناب : 3

مقدمه : 3

تولید دستی : 4

تولید انبوه : 6

تولید ناب : 7

كارخانه مونتاژ نهایی : 9

طراحی قطعات در تولید انبوه : 11

طراحی قطعات در تولید ناب : 12

طرز كار كارخانه : 13

سازماندهی ناب در سطح كارخانه : 15

رفتار بامشتری : 16

نتیجه گیری : 21

منابع و مآخذ : 22

سیستم های برنامه ریزی منابع تشكیلاتی : 23

سیستم های ERP ؛ ارزیابی : 23

معیارهای ارزیابی : 26

ERP. 28

در مقایسه با كشورهای دیگر : 28

نتیجه گیری : 29

منابع : 29