توضیحات کامل :

حسابرسی عملکرد و عملیات

 

حسابرسی عملکرد و عملیات.. 2

مقدمه. 5

حسابرسی عملكرد 7

مفاهیم اساسی. 9

استانداردها 11

اصول حسابرسی عملكرد 16

ارتباط با مفهوم كنترل های مدیریت.. 19

شناسایی نواحی مشكل آفرین. 23

مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی. 25

نتیجه گیری.. 28