توضیحات کامل :

سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکت

 

- مفهوم سرمایه گذاری : 2

2- طبقه بندی سرمایه گذاریها : 2

2-1-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی (اوراق قرضه و مشارکت) 3

2-1-2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها 3

2-1-1- حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی  3

2-2-2- خرید اوراق قرضه در تاریخی بین تاریخهای دریافت سود تضمین شده : 6

2-1-3- ثبتهای اصلاحی در پایان سال برای درآمد تحقق یافته : 8

3- ارزشیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بر مبنای ارزش بازار : 11

4- استفاده از حساب تعدیل برای ارزشیابی سرمایه گذاریهای آماده برای فروش : 15