توضیحات کامل :

سودو جریانهای نقدی

 

چکیده: 2

مقدمه: 2

روابط حسابداری تعهدی   8