توضیحات کامل :

سیستم استهلاك دارایی ثابت

 

كلیات.. 3

1ـ1ـ اهداف.. 3

2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع. 3

1ـ كلیات.. 3

1ـ1ـ اهداف.. 3

2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع. 3

2- شرح سیستم. 3

1-2- تعریف سیستم. 3

2-2 – نمودار سیستم. 3

2ـ شرح سیستم. 4

1ـ2ـ تعریف سیستم. 4

ذخیره سازی اطلاعات اسناد 5

بازیابی اطلاعات.. 6

ارتباط با مالی و صدور سند. 6

استهلاك. 6

3- ورودیهای اولیه سیستم. 6

0ـ3ـ صفحه اول ورود به سیستم. 6

2ـ0ـ3ـ شرح صفحه 7

صفحه انتخاب ورودی این بخش به شكل زیر است.. 7

1ـ3ـ صفحه ورودی ثبت اطلاعات.. 8

2ـ1ـ3ـ   شرح صفحه 9

2ـ3ـ صفحه ورودی ثبت سند تعدیلات.. 10

1ـ2ـ3ـ شكل صفحه 10

2ـ2ـ3ـ شرح صفحه 11

3ـ3ـ صفحه ورودی نقل و انتقال بین مراكز هزینه 12

1ـ3ـ3ـ شكل صفحه 12

2ـ3ـ3ـ شرح صفحه 12

4ـ3ـ صفحه ورودی حذف یا فروش مال. 13

1ـ4ـ3ـ شكل صفحه 13

2ـ4ـ3ـ شرح صفحه 13

5 _ 3 _ صفحه ورودی ثبت سند خرید. 14

1_5_3_ شكل صفحه 14

بخش ورود اطلاعات اسناد خرید حسابداری اموال. 14

6 _ 3 _ صفحه ورود سند خرید. 16

1_5_3_ شكل صفحه 16

2 _6_ 3 _ شرح صفحه : 16

7_3 _ صفحه ورودی بخش عمومی. 17

سیستم استهلاك دارائی ثابت.. 17

كدینگ حساب گروهها 17

نوع حذف.. 17

كد نوع مال. 17

كد تحویل گیرنده 17

كدینگ مراكز هزینه 17

كد محل مال. 17

با انتخاب این منو پنجره ای به شكل زیر باز می شود: 19

بخش ورود و استعلام كد گروهها 19

كد حساب                      شرح حساب                         نوع استهلاك                         نرخ استهلاك. 19

0_4 _ صفحه اول خروجیها 20

سیستم استهلاك دارائی ثابت.. 20

1_4 _ صفحه خروجی كارت دارائی ثابت.. 21

1_1_4_ شكل و شرح محدودیت.. 21

گزارش پست اموال مستهلك شده 21

صورت استهلاك مركز هزینه 21

گزارش سوابق اموال حذف شده 21

صورت ریز استهلاك. 21

گزارش سوابق انتقالات اموال. 21

صورت استهلاك انباشته 21

كارت دارائی ثابت.. 21

2_4 _ لیست خروجی صورت ریز استهلاك. 22

1_2_4_ شكل و شرح محدودیت.. 22

1ـ3ـ4ـ شكل و شرح محدودیت.. 23

4ـ4ـ لیست خروجی صورت استهلاك انباشته 24

1ـ4ـ4ـ شكل و شرح محدودیت.. 24

5ـ4ـ صفحه خروجی گزارش سوابق انتقالات اموال. 25

1ـ5ـ4ـ شكل و شرح محدودیت.. 25

4ـ6ـ صفحه خروجی گزارش.. 25

7ـ 4ـ صفحه خروجی گزارش اموال مستهلك شده 26

1ـ7ـ4ـ شكل و شرح محدودیت.. 26

نام واحد اطلاعات.. 27

نام فیلد. 27

تعداد اعشار 27

توضیحات.. 27

تعداداعشار 28

5ـ تعدیل جابجائی كاهشی. 28