توضیحات کامل :

جهانی شدن یا جهانی سازی

 

چكیده 3

مقدمه. 5

طبیعت سرمایه داری.. 6

شركتهای فراملیتی. 10

شبكه ها بازار مالی و پولی. 18

تعریف، مفاهیم و مصادیق. 20

نتیجه گیری.. 24

منابع و ماخذ 26