توضیحات کامل :

روش  بودجه‌بندی شركت

 

- هدف

2- تعاریف و اصطلاحات

3- مسئولیتها

4- مراحل و گردش كار

5- پیوستها

 

عنوان

 

صفحه

1-1- اهداف كلی روش بودجه‌بندی

 

 

2-1- اهداف بودجه‌بندی

 

 

3-1- اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی

 

 

4-1- حیطه كاربرد

 

 

5-1- حیطه عدم كاربرد