توضیحات کامل :

ساختارسرمایه پویا

 

ساختارسرمایه پویا 2

چکیده 2

1_ مقدمه : 3

2- تعدیل پویای ساختار سرمایه: 5

3- متغیرهای مستقل و وابسته. 9

1-3 اندازه گیری اهرم 9

2-3 تعیین اهرم مطلوب.. 10

3-3 تعدیل هزینه ها و سرعت تعدیلات : 14

4- اطلاعات، روند تخمین و نتایج تجربی. 16

1-4 . اطلاعات و روند تخمین. 16

2-4 . اهرم مطلوب : 19

3-4 . سرعت تعدیل: 21

سهم تعدیل دربیان نمودن اهرم 23

5 – خلاصه ونتایج. 23