توضیحات کامل :

سازمان تجارت جهانی WTO

 

سازمان تجارت جهانی WTO.. 2

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی». 3

موافقتامه راجع به كشاورزی.. 9

برندگان و بازندگان جهانی شدن.. 10

آراز ام. فنی: 13

WTO  و دموكراسی اقتصادی.. 13

سازمان تجارت جهانی (Word Trad Organisation) 19

ساختار اداری.. 21

هدف از تشكیل سازمان.. 26

دلایل حذف تعرفه. 31

منافع مصرف كننده: 33

منافع تولید كننده: 33

2/ آزادسازی نرخ كالاها و خدمات.. 34

3/ آزادسازی نرخ ارز. 35

4/ آزادسازی نرخ بهره. 36

5/ لغو انحصارات دولتی و خصوصی.. 37

تأثیر عضویت در گات بر ساختار صنایع ایران: 40