توضیحات کامل :

سری استانداردهای کنترل کیفیت و اعمال ان ئر اذین خودرو

 

مقدمه : 7

فصل اول. 12

نگاهی به تاریخچه شكل گیری : 12

استاندارد : 13

2. كنترل كیفیت.. 14

3. كیفیت.. 16

فصل دوم 19

تعاریف و مباحث مربوط به كیفیت.. 19

تعاریف كیفیت : 19

1. نگرش فلسفی به كیفیت : 20

2. نگرش كیفیت بر مبنای محصول گرایی : 20

3. نگرش كیفیت بر مبنای كاربرد : 20

4. نگرش كیفیت بر مبنای تولید : 21

5. نگرش كیفیت بر مبنای ارزش : 21

« تعاریف كیفیت از دیدگاه های مختلف ». 21

1. از دیدگاه مدیریت كیفیت جامع : 21

2. از دیدگاه استاندارد ایزو 8402 : 22

در درك واژه كیفیت ملاحضات دیگری ؛ مثل درجه و طبقه : 22

ویژگیهای كیفیت : 24

ویژگیهای كیفیت محصول. 24

قابلیت دستیابی. 24

انتشار 24

قابلیت حمل. 24

قابلیت انبارش.. 24

ظاهر 24

اشتغال پذیری. 24

تولید پذیری. 24

مزه 24

سازگاری. 24

قابلیت كاربری. 24

تعمیرپذیری. 24

قابلیت ردیابی. 24

پاكیزگی. 24

انعطاف پذیری. 24

پایایی. 24

قابلیت آزمون. 24

مصرف.. 24

تعویض پذیری. 24

ایمنی. 24

سمّی بودن. 24

دوام 24

قابلیت نگهداری. 24

امنیت.. 24

قابلیت حمل و نقل. 24

قابلیت امحاء 24

بو. 24

اندازه 24

آسیب پذیری. 24

قابلیت دسترسی. 24

عملیاتی بودن. 24

حساسیت.. 24

وزن. 24

ویژگی های كیفیت خدمت.. 24

قابلیت دستیابی. 24

لیاقت.. 24

اثربخشی. 24

جوابگوئی. 24

صحت.. 24

اعتبار 24

انعطاف پذیری. 24

پایایی. 24

نزاكت.. 24

قابلیت اتكاء 24

صداقت.. 24

امنیت.. 24

راحتی. 24

كارایی. 24

به موقع رسیدن. 24

كیفیت ، پایایی و ایمنی : 25

عوامل كیفیت : 25

«دستیابی ، تداوم و بهبود كیفیت». 26

اهداف كیفیت.. 28

«سیستم های كیفیت». 29

«مراحل استقرار سیستم كیفیت». 30

دلایل نیاز به استقرار سیستم مدیریت كیفیت : 30

خواسته های نظام كیفیت : 32

3. نظام نامة كیفیت: 36

مستند سازی در سری استانداردها : 36

نظام نامه كیفیت : 36

2ـ تعریف برنامه كنترل : 37

3ـ تعریف رویه ها : 37

4. تعریف سوابق و مدارك. 38

متفكران دانش مدیریت كیفیت.. 38

ادوارد دمینگW.Edward Deming 1993ـ 1900. 38

جوزف جورانJoseph m.Juran (1904) 39

آرماند فیگنباومArmand v.Fegenbaum (1920) 40

فیلیپ كرازبیPhilip B.Crosby (1926) 41

كااورایشی كاواKaora  IshiKawa (1989ـ1915) 41

كن ایچی تاگوچیCenichi Taguchi (1924) 42

والتر مازنیك(Walter  Masing) 1915. 43

فصل سوم 45

بررسی سری استاندارد های «9000 ISO ، QS». 45

سری استانداردهای ISO 9000. 45

آنچه كه در مورد ISO 9000 مصداق پیدا نمی كند : 48

ایزو به شما امتیازی برای رقابت كردن اعطاء می كند : 49

ایزو به چه چیزی نیاز دارد : 50

ایزو مستلزم چیزی بیش از مستند سازی است : 51

منابع اخذ گواهی : 52

ایزو از چه چیزهای پدید آمده است : 53

ایزو 9000 تا 9003 : 53

ایزو 9004 : 54

سری های ایزو 9000 : از 9001 تا 9003. 55

ایزو 9001 : 55

ایزو 9002 : 55

ایزو 9003 : 55

كدامیك از استانداردهای ایزو را برگزینیم : 56

نتیجه : 57

الزامهایISO 9000     1994. 58

QS 9000 چیست ؟ 65

تفاوتهای بین ISO 9000 و QS 9000. 66

استاندارد 67

تاریخ. 67

عنوان. 67

عناصر 69

بندها 69

بایدها یا معادل آن. 69

بایدها شامل فهرستها 69

روش های اجرایی الزام شده 69

سوابق كیفیت الزام شده 69

- تفاوت در سبك : 69

- تفاوت در رویكرد ارزیابی : 70

- تفاوت در نیازمندیها : 71

اعمال QS –9000. 73

دامنه اخذ گواهی : 74

فواید اخذ گواهی : 75

نیازمندی اساسی : 76

نیازمندی های اساسی QS 9000. 77

سیستم كیفیت : 77

بازنگری قرارداد : 78

كنترل طراحی : 78

كنترل مدارك و داده ها : 78

خرید : 78

محصول تامین شده از سوی مشتری : 79

شناسایی و ردیابی محصول : 79

كنترل فرآیند : 79

بازرسی و آزمون : 80

تجهیزات بازرسی ، اندازه گیری و آزمون : 80

وضعیت بازرسی و آزمون : 80

كنترل محصول نا منطبق : 80

اقدام اصلاحی و پیش گیرانه : 81

جابجایی انبارش ، بسته بندی ، نگه داری و تحویل : 81

كنترل سوابق كیفیت : 81

ممیزی های داخلی كیفیت : 81

آموزش : 82

ارائه خدمات : 82

فنون آماری : 82

تأیید قطعه تولیدی : 83

بهبود مستمر : 83

قابلیت ساخت : 83

نیازمندیهای مورد توجه ارزیابان : 85

برداشت های نادرست و اشتباه : 86

QS 9000. 87

چاپ سوم 88

فورد 88

فصل چهارم 89

پیمایشی در خصوص مزایا و مشكلات اجرای سیستم های    استاندارد 89

تجزیه و تحلیل اطلاعات : 90

مشخصات جامعه آماری : 90

تاریخ دریافت گواهینامه : 91

سال اخذ گواهینامه 92

تعداد 92

متوسط درماه 92

رشدنسبت به سال قبل. 92

درصدرشد. 92

سطح سازمانی : 92

مدت زمان صرف شده : 93

هزینه های صرف شده : 93

دلایل اخذ گواهینامه : 94

دلایل اخذ گواهی. 95

تعداد 95

میانگین.. 95

واریانس.. 95

سیستم دهی به كارها 95

رضایت بیشتر مشتریان. 95

افزایش بهره وری. 95

افزایش كیفیت.. 95

توسعه صادرات.. 95

دستورمدیریت.. 95

افزایش انگیزه كاركنان. 95

افزایش سهم بازار 95

كسب اعتبار و پرستیژ 95

رقابت با فشار بازار 95

اثرات اخذ گواهینامه : 95

تاثیر اخذ گواهینامه 96

میانگین.. 96

واریانس.. 96

آگاهی بیشتر به كیفیت.. 96

شناسایی مشكلات فرآیند. 96

كنترل بهتر مدیریت.. 96

افزایش رضایت مشتریان. 96

كیفیت برتر محصولات.. 96

برانگیختن نیروی كار 96

افزایش بهره وری و كاهش هزینه ها 96

افزایش صادرات.. 96

افزایش فروش.. 96

موانع ومشكلات استقرار سیستم: 97

رضایت از گواهینامه : 98

مقایسه تحقیق انجام شده با تحقیقات مشابه : 99

جدول 5 مقایسه دلایل اخذ گواهینامه 100

جدول 6 اثرات و مزایای بكارگیری سیستم كیفیت ایزو9000. 101

جدول 7 مشكلات و موانع در راه استقرار نظام ایزو9000. 102

نتیجه 103

بر اساس تحلیلهای انجام شده اهم نتایج بصورت زیر قابل جمع بندی می باشد : 104

فصل پنجم. 107

بررسی وضعیت مدیریت تضمین كیفیت در شركت.. 107

آذین خودرو. 107

بیوگرافی كوتاهی از شركت تولیدی صنعتی آذین خودرو : 107

انواع تولیدات شركت آذین خودرو : 108

وضعیت و جایگاه مدیریت تضمین كیفیت در شركت آذین خودرو : 110

خط مشی كیفی شركت آذین خودرو : 111