توضیحات کامل :

زمان سنجی

 

مقدمه : 3

اهداف زمان سنجی : 3

1-بهبود در برنامه ریزی عوامل تولید و افزایش كارآیی. 3

2-ارزیابی و كنترل. 4

3-مقایسه و انتخاب كارها از نظر زمانی. 4

4-موازنه خطوط تولید. 4

5-برقراری سیستم های تشویقی مناسب و عادلانه 5

روش های زمان سنجی : 5

1-روش تخمینی. 6

روش اندازه گیری زمان : 7

1-زمان مشاهده 7

2-زمان نرمال. 8

زمان استاندارد : 9

مراحل زمان سنجی در روش اندازه گیری زمان : 10

1-تعیین روش استاندارد جهت انجام كارها 10

2-تفكیك كار به عناصر 10

3-انتخاب كارگر مناسب و توجیه افراد 11

4-انتخاب محل مشاهده 11

5-ثبت زمان انجام كار 11

6-تعیین تعداد دفعات زمان سنجی. 11

تفكیك كار به عناصر درونی آن : 12

انواع عناصر : 12

مدت زمان هر عنصر : 15

شیوه های اندازه گیری زمان : 15

1-روش مداوم 15

محاسن روش مداوم 16

2-روش برگردان. 17

محاسن روش برگردان. 18

تعیین تعداد دفعات مشاهده 18

روش قضاوتی. 18

روش آماری. 19

تعیین ضریب عملكرد 21

1-روش وستینگهاوس.. 22

1-مهارت : 23

2-كوشش : 23

3-شرایط : 23

4-ثبات : 23

روش عینی : 26

اضافات مجاز 26

روش داده های استاندارد 28

1-روش عوامل كار : 29

2-تكنیك توالی عملیات مینارد (Most) 30

3-روش اندازه گیری زمان (MTM) 30