توضیحات کامل :

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

 

چکیده 2

-   مقدمه 3

مبانی وچارچوب نظری پژوهش.. 4

1-8- فرضیه های تحقیق. 11

روش تولیداطلاعات.. 12

1-  جامعه آماری. 12

2-  نمونه و نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه 12

- تحلیل یافته ها 14

- شاخص سرمایه اجتماعی. 14

جدول مقایسه میانگین بی سازمانی اجتماعی در مناطق مركزی و حاشیه شهر مشهد. 15

- کجروی اجتماعی. 15

جدول  توزیع فراوانی مطلق و درصدی کجروی اجتماعی در مناطق مركزی و حاشیه شهر مشهد. 15

جدول مقایسه میانگین کجروی اجتماعی در مناطق مركزی و حاشیه شهر مشهد. 17

-  بررسی رابطه بین محل سکونت و متغیرهای ساختاراقتصادی واجتماعی. 17

-  بررسی رابطه بین ساختاراقتصادی – اجتماعی و کجروی اجتماعی. 18

پس در نتیجه فرضیه : 23

-  خلاصه نتایج تحقیق. 23

فرضیه کلی. 23

و فرضیه های فرعی عبارت بودند از : 24

همچنانکه در این تحقیق و جامعه آماری ملاحظه شد : 24

- راهکارهای راهبردی واجرایی پیشنهادی. 25

1- پژوهشی : 25

2- اجرایی : 26

فهرست منابع فارسی. 28

منابع انگلیسی. 30