توضیحات کامل :

ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

 

چكیده 3

1- مقدمه. 4

2- روند تحولات فناوری در جهان. 5

3- مروری برمطالعات رقابت پذیری و فناوری: 7

4-  مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مكاتب.. 9

سیستم ملی فناوری و نوآوری چیست؟. 10

6- بررسی وضعیت فناوری در كشور. 13

6-1- زیرساخت تحقیقات و فناوری.. 15

6-1-1- راهبردهای توسعة فناوری.. 15

6-1-2- راهبرد خرید مجموعة كامل فناوری.. 15

6-1-3- راهبرد تولید تمامی فناوری.. 16

6-2- ساختار علم و فناوری در كشور. 16

6-3- ملزومات فعالیت‌ برای توسعه علم و فناوری.. 19

6-3-1-اعتبارات تحقیقاتی بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی. 20

6-3-2-  مراكز رشد (انكوباتورها) 21

6-3-2-1- انواع مراكز رشد 21

6-3-3- پاركهای تحقیقاتی. 24

6-3-4- فن بازار (بستر مبادلات تكنولوژی) 25

جدول 1- فعالیتهای فن بازار. 27

6-3-5- سیستم قانونی ارزیابی علمی اختراعات و ثبت و حمایت از نوآوری‌ها 27

6-3-6- نظام اطلاع‌رسانی. 28

6-3-7- آزمایشگاه 29

7- نتیجه گیری و پیشنهادات: 30

منابع و ماخذ: 33