توضیحات کامل :

نظریة سیستمها در مدیریت

 

نظریة سیستمها در مدیریت.. 2

منطق ارسطویی. 2

منطق سیستمی. 11

تعریف سیستم و انواع آن. 12

انواع سیستم. 15

سیستم اصلی و فرعی. 17

محیط سیستم. 18

اهمیت و هدف از نظریة سیستمها 20

مقدمات طرز فكر سیستمی. 26

تعلیق عقاید شخصی. 26

قبول محدودیت فكری و تصوری. 29

مشخصات عمومی سیستمها 31

وارده ، فرآیند ( عملیات ) صادره 34

تعادل. 39